In het pensioenakkoord zijn vorig jaar op hoofdlijnen afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Dit stelsel moet perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen, transparanter en persoonlijker zijn en beter aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Afgelopen vrijdag publiceerde het CPB haar doorrekeningen van een aantal contract invullingen. Daarnaast heeft Ortec Finance via de werkgroep van de pensioenfederatie de stuurgroep ondersteund door berekeningen uit te voeren voor 8 fondsen.

Het nieuwe contract

Het nieuwe pensioencontract wordt een premieregeling, wat betekent dat pensioen geadministreerd wordt in termen van een ‘persoonlijk vermogen’ in plaats van de huidige ‘aanspraken’. Na pensionering kan vanuit dit persoonlijke vermogen jaarlijks worden bepaald welke uitkering een deelnemer ontvangt. Voor pensionering kan op basis van een uniforme projectiemethode inzicht worden verkregen in het te verwachten pensioen. Tegelijk met de overgang naar deze nieuwe premieregeling, wordt ook de doorsneesystematiek afgeschaft. De premiestaffel is hierdoor vlak in plaats van stijgend, zoals nu in premieregelingen het geval is.

Er blijft spraken van één collectief beleggingsbeleid dat via vooraf gestelde leeftijdsafhankelijke regels wordt toebedeeld aan de deelnemers. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een hedge rendement: compensatie voor toename van kostprijs van pensioen en een overrendement.

In het nieuwe contract wordt sneller gereageerd op de financiële markten. Een positief economisch klimaat leidt daardoor sneller tot een verhoging van de uitkeringen, een negatief klimaat tot een verlaging. Om de schokken in het niveau van de uitkeringen die hiermee gepaard gaan te verminderen is een tweetal mechanismen ingebouwd: de mogelijkheid tot het uitsmeren van economische schokken en een collectieve solidariteitsreserve. De collectieve solidariteitsreserve kan worden gevuld uit premie-inkomsten en/of overrendement en faciliteert risicodeling tussen deelnemers. Daarnaast zorgt het leeftijdsafhankelijk toedeelsysteem ervoor dat mee en tegenvallers in de uitkeringsfase minder zwaar doorwerken dan op jongere leeftijd.

Inzichten uit eerste berekeningen

In de besluitvorming is de stuurgroep ondersteund door berekeningen vanuit het CPB en 13 fondsen. Ortec Finance heeft de berekeningen voor acht van deze fondsen uitgevoerd en daarmee verschillende inzichten in de werking van het nieuwe contract verkregen. Wilt u meer weten? Download dan ons rapport

Download hier het volledige rapport

Webinar

De afschaffing van de doorsneesystematiek en overgang naar het nieuwe pensioencontract zal voor veel pensioenfondsen de komende jaren het belangrijkste onderwerp op de bestuurstafels zijn.

Ortec Finance organiseert op 6 juli om 14:00 uur een webinar om u bij te praten over de gemaakte afspraken, inzichten uit de uitgevoerde berekeningen en de vraag welke stappen bestuurders de komende tijd kunnen en moeten zetten op hun weg naar het nieuwe pensioencontract.

Aanmelden webinar

Contact

Chantal de Groot
Team Leader Client Servicing
+31 10 700 56 43
Sacha van Hoogdalem
Managing Director
+31 10 700 56 31