Risicomanagement heeft in de afgelopen tien jaar een centrale plek gekregen op de directieagenda. Dat is ook wel begrijpelijk. Risicomanagement is een breed begrip, en de term ‘risico’ kan bij vrijwel elk agendapunt wel aan de orde komen. Beleggingen of andere financieel-gerelateerde risico’s nemen nog steeds de voornaamste plaats in, maar het gaat tegenwoordig over een veelheid aan risico’s die het management moet zien aankomen en waarop het moet kunnen sturen. Dat stelt ze voor een behoorlijke uitdaging. De Ortec Finance Risk Navigator biedt een nieuwe, interactieve vorm van rapportage die de uitdagingen van het moderne risicomanagement aankan en die volledig in-house door de verzekeraar kan worden opgesteld.

Niet alleen terugkijken, maar vooruitzien

Verzekeraars zijn gewend om hun actuele situatie te analyseren. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het in kaart brengen van de recente geschiedenis: hoe staan we er nu voor, en hoe zijn we op dit punt aangeland? Lastiger is het om inzicht te krijgen in de komende ontwikkelingen. Hoe groot is het risico dat u in de komende periode geen dividend kunt uitkeren? Hoe staat het met de beweeglijkheid van het eigen vermogen? Hoe reëel is de kans dat de Solvency II-ratio onder bepaalde grenswaarden duikt? Wat is het toekomstige potentieel voor Free Capital Generation?

De OF Risk Navigator biedt inzicht in toekomstige strategische risico’s, op zo’n manier dat daarop ook gestuurd kan worden. Geavanceerde what-if-analyses stellen vast hoe de solvabiliteit en andere factoren zich ontwikkelen onder dynamische economische scenario’s, en geven tevens aan hoe kan worden bijgestuurd, bijvoorbeeld door meer of minder in aandelen te beleggen of de renteafdekking bij te stellen. Dat maakt een robuuste optimalisatie mogelijk van het beleggingsbeleid onder waarheidsgetrouwe economische scenario’s en de dynamiek van het toezichtskader van Solvency II (inclusief bijvoorbeeld de dynamiek van de volatility adjustment).

OF Risk Navigator

Een overkill van informatie is niet gunstig voor het overzicht. De hoeveelheid en de omvang van bestaande rapportages en analyses kunnen ertoe leiden dat de kern van risicomanagement verloren gaat. De OF Risk Navigator biedt een overzichtelijk framework waarin risico’s die afkomstig zijn van verschillende bronnen worden geconsolideerd, en dat periodiek aangeeft hoe en wanneer het beste kan worden bijgestuurd. Bronnen kunnen eigen systemen zijn, maar ook dienstverleners als de fiducair manager, vermogensbeheerder of custodian. De forward looking risicoanalyse en performance analyse kunnen in-house worden uitgevoerd met technologie van Ortec Finance. De OF Risk Navigator benoemt alle risico’s, en stelt tevens passende beheersmaatregelen voor. Daarnaast heeft de rapportage een duidelijke signaalfunctie, zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden. De OF Risk Navigator is modulair opgezet en kan dus geheel naar wens worden ingericht. Bovendien is de Risk Navigator in een interactief format beschikbaar op tablets. Evaluatie van strategisch beleid In de meest basale vorm levert de OF Risk Navigator een rapportage die het management in staat stelt om het strategisch beleids- en risicokader te evalueren en te herijken. Dat vindt op z’n minst eens in de drie jaar plaats tijdens een Asset Liability Management (ALM) studie. Ontwikkelingen in de financiële markten en de business cycle, gewijzigde economische verwachtingen en veranderingen in de financiële positie van de verzekeraar kunnen ertoe leiden dat de tijdens de ALM-studie vastgestelde strategie niet meer volledig aansluit bij de doelstellingen. De OF Risk Navigator kan een what-if-analyse en een gevoeligheidsanalyse van deze doelstellingen uitvoeren op basis van de meest recente financiële en economische situatie. Dit stelt het management in staat om tijdig bij te sturen, de betreffende besluiten te onderbouwen en ze te verantwoorden tegenover de stakeholders. Deze evaluatie kan jaarlijks, halfjaarlijks of per kwartaal plaatsvinden. Daardoor kan de evaluatie tevens een leidraad bieden voor het vaststellen van het jaarlijkse beleggingsplan.

Integraal risicomanagement De OF Risk Navigator kent uitgebreide toepassingsmogelijkheden en houdt het rekening met zaken als SCR, UFR en VA. De OF Risk Navigator evalueert niet alleen de strategische risico’s, maar kan ook andere modules bevatten die ingaan op de overige, gerelateerde risico’s. Hierbij kunt u denken aan de monitoring van het risicobudget en het evalueren van diverse financiële risico’s zoals het rente-, inflatie-, valuta- en kredietrisico. Met de OF Risk Navigator kunt u al deze informatie uit verschillende risicobronnen consolideren. Zo geeft het rapport via het dashboard en het menu overzichtelijk en compleet het gehele risicospectrum weer.

Naast de financiële risico’s biedt de OF Risk Navigator indien gewenst tevens rapportages over niet-financiële risico’s en toezicht-gerelateerde onderwerpen. Dergelijke onderwerpen zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het integraal risicomanagement. De OF Risk Navigator zorgt ervoor dat al deze informatie overzichtelijk wordt geconsolideerd en via een interactief rapport beschikbaar kan worden gesteld.

Robuust ALM-model

De OF Risk Navigator ontleent veel van zijn kracht aan het robuuste onderliggende ALM-model ‘GLASS’. De mogelijkheid bestaat om de totale risk navigator inclusief de forward looking risicoanalyse in-house uit te voeren met technologie van Ortec Finance. Dat levert een aantal bewezen voordelen:

  • Geïntegreerde oplossingen voor verplichtingen, beleggingen en economische scenario’s
  • State-of-the-art economische scenario-generator, zowel voor monitoring als voor strategische analyse
  • Volledige en consistente stochastische balansprojectie voor ALM en ORSA - We kunnen consistentie brengen in het hele risicomanagementproces (van ALM en ORSA tot risk monitoring) door het gebruik van onze dynamische economische scenario generator die zorgt voor realistische economische scenario’s op zowel de korte, middellange als lange termijn.
  • Projecties omvatten de onderliggende SCR-componenten en de ontwikkeling van de Solvency II ratio - U kunt tegelijkertijd beleid ontwikkelen en evalueren met het standaardmodel van Solvency II én een (partieel) intern model - In de simulatie kunt u een stochastische Volatility Adjustment evalueren, waardoor u inzicht krijgt in de gevolgen die de VA heeft op uw solvabiliteit in verschillende stress-scenario’s
  • Onze verplichtingen-modellering sluit aan bij uw interne systemen
  • Ons Option Interpolation Model projecteert embedded option values, snel en compatibel met in-house taxatiemethoden

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden van de OF Risk Navigator of wenst u de volledige versie van het demo rapport te ontvangen? Neem dan contact op met Reinier Hessels.

Contact

Reinier Hessels
Senior Consultant
+31 20 700 97 63