Als onderdeel van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) heeft de overheid nagedacht over hoe pensioenfondsen hun deelnemers adviseren. Hierbij zal een nieuwe open norm keuzebegeleiding worden geïntroduceerd. Deze nieuwe norm verplicht pensioenfondsen tot meer activiteit dan enkel informeren en het geven van inzicht conform de huidige wet.

Deze nieuwe norm is lastig voor pensioenfondsen, tot hoe ver reikt deze inspanningsverplichting en hoe verhoudt deze norm zich t.o.v. het verbod op het geven van breder financieel advies? In dit insight gaan wij in op de implicaties van deze nieuwe norm en wat wij voor u kunnen betekenen.

Met de transitie naar een nieuwe contract vorm zal in veel gevallen overgestapt worden naar een premieregeling. Hierdoor zullen er meer risico’s bij de deelnemer gelegd worden. Dit maakt het belangrijk dat mensen goed inzicht krijgen in het financiële plaatje gedurende hun pensionering. Daarnaast zien we ook dat in de nieuwe contracten deelnemers geconfronteerd worden met nieuwe keuzes. De combinatie van bestaande en nieuwe keuzemogelijkheden maakt dat de implicaties van deze keuzes ook groter worden.

Een nieuwe ‘open’ norm keuzebegeleiding

Dit maakt ook dat de overheid met een nieuwe ‘open’ norm keuzebegeleiding komt. Deze norm stelt dat pensioenfondsen zich maximaal in moeten spannen om deelnemers op een adequate manier te ondersteunen bij het maken van een keuze. Onderdeel van deze norm is dat fondsen een (digitale) keuze-omgeving dienen in te richten die het mogelijk maakt voor deelnemers om ‘passende’ keuzes te maken, gegeven zijn of haar doelstelling. Wij geloven dat het alleen mogelijk is om passende keuzes te maken als het pensioenfonds voldoende inzicht heeft in de financiële situatie van de deelnemers.

Waar ligt grens tussen financieel advies en financieel inzicht

Naast deze nieuwe norm heeft het pensioenfonds ook een civielrechtelijke zorgplicht richting hun deelnemers. Ook vanuit deze zorgplicht komt een duidelijke inspanningsverplichting om deelnemers te helpen met het maken van juiste keuzes. Fondsen vinden het lastig om hier goed invulling aan te geven omdat dit juist weer op gespannen voet staat met het verbod op het geven van financieel advies. Dit verbod geldt echter niet voor de advisering over de eigen regeling. Vraag is vooral waar de grens ligt van financieel advies en financieel inzicht. Deelnemers helpen de juiste pensioenkeuzes te maken door daarbij hun totale financiële situatie in kaart te brengen is in onze ogen alleen maar goed en vanuit zorgplicht misschien zelfs wel noodzakelijk, zonder dat daarbij de grens van financieel advies overschreden wordt.

Financieel inzicht geven kan lastig zijn

Het is niet eenvoudig om de deelnemers te helpen om de juiste keuze te maken:
  • Men is niet geïnteresseerd in pensioen, voor veel mensen ligt het pensioen nog ver weg. Het is moeilijk om mensen te motiveren om nu pensioenkeuzes te maken waar ze pas veel later de vruchten van zullen plukken
  • Pensioen is erg complex. Om de juiste keuzes te maken is enige kennis van pensioenen of financiën noodzakelijk
  • Het maken van de juiste keuzes vergt enige inspanning. Men zal zich in moeten spannen om kennis op te doen van de keuzes. Daarnaast kunnen de beste keuzes gemaakt worden als het totale financiële plaatje bekend is. Het verzamelen van dit integrale inzicht kan een tijdrovende inspanning zijn.

Digitale keuzeomgeving voor passende keuzes

Ortec Finance kan helpen met het inrichten van een digitale keuzeomgeving die deelnemers in staat stelt om passende keuzes te maken. Via onze oplossing hebben we specifiek aandacht voor de verschillende barrières die mensen ervaren bij het maken van keuzes rondom pensioen. Hierbij werken we samen met verschillende toonaangevende partners die ieder gespecialiseerd zijn in een specifiek onderdeel van de inrichting van deze keuzeomgeving. Deze sterkere inspanningsverplichting zal zeer zeker leiden tot hogere kosten voor pensioenfondsen. Met onze oplossing geloven wij dat we op een kostenefficiënte wijze invulling kunnen geven aan deze inspanningsverplichting. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact op.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm