Corporaties zijn op grond van de nieuwe Woningwet verplicht om voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op marktwaarde. Belangrijke overwegingen om de marktwaarde als verplichte waarderingsgrondslag in te voeren waren:

  • De marktwaarde levert een bijdrage aan de professionalisering van de vastgoedsturing.
  • Met de marktwaarde is een betere verantwoording over de inzet van het maatschappelijk vermogen mogelijk.
  • De marktwaarde is nodig om de toets op overcompensatie te kunnen uitvoeren.
  • Met de verplichte marktwaarde is voor alle corporaties een uniforme waarderingsgrondslag ingevoerd waarmee de transparantie en de vergelijkbaarheid is bevorderd.

Voor veel corporaties was deze waarderingsgrondslag onbekend, zeker wat betreft de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd, en de wijze waarop die waardering tot stand komt. Om het waarderingsproces bij corporaties te ondersteunen is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde opgesteld. Dit handboek is gepubliceerd als bijlage 2 bij artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en daarmee het kader voor alle corporaties bij de waardering van het vastgoed in exploitatie.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy