Ortec Finance biedt het hele jaar door dienstverlening aan voor woningcorporaties.

Jaarrekening en start planning en control cyclus

 • Verschillenanalyses
 • Gevoeligheidsanalyses
 • Opschuiven begroting (jaarwissel)
 • Actualisatie SBI
 • Actualisatie AM
 • Knoppensessie portefeuillestrategie
 • Beleidswaardenormen tool

De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties van de corporatie van het afgelopen jaar. Voor de jaarrekening wordt WALS voornamelijk gebruikt bij de waardebepaling van het vastgoed op marktwaarde en beleidswaarde. Vanuit dit waarderingsvraagstuk komt ook de vraag naar boven hoe de jaar-op-jaar mutatie in de beide waarden is te verklaren. De verschillenanalyse van Ortec Finance onderbouwt deze waardemutatie in een aantal geijkte stappen. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle waarde-effecten die plaats hebben gevonden gedurende het jaar.

Wij bieden de verschillenanalyse voor zowel de marktwaarde als de beleidswaarde aan. Je kunt de verschillenanalyse gebruiken voor de jaarrekening en voor de interne controle. Deze analyses kunnen wij op portefeuille en/of complexniveau uitvoeren.

 • Verschillenanalyse marktwaarde (portefeuille- en complexniveau)
 • Verschillenanalyse marktwaarde (portefeuilleniveau)
 • Verschillenanalyse beleidswaarde (portefeuille- en complexniveau)
 • Verschillenanalyse beleidswaarde (portefeuilleniveau)

Kosten

De kosten van de verschillenanalyse marktwaarde op portefeuilleniveau zijn €2.000,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse marktwaarde op complexniveau bedragen €1.000,- exclusief BTW.

De kosten van de verschillenanalyse beleidswaarde op portefeuilleniveau zijn €1.500,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse beleidswaarde op complexniveau bedragen €750,- exclusief BTW.

Bovengenoemde bedragen gelden bij een analyse voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse.

De analyses zijn niet alleen achteraf, maar ook tijdens de waarderingsronde uitvoerbaar. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de totstandkoming van de marktwaardering gebruik te maken van een conceptanalyse bij de analyse van de waardeontwikkeling. Op dat moment is dat het, indien noodzakelijk, nog mogelijk is om bij te sturen. Het opnieuw uitvoeren van dezelfde analyse gaat tegen een gereduceerd tarief.

Een voorwaarde voor het uitvoeren van de verschillenanalyse beleidswaarde is dat de verschillenanalyse marktwaarde reeds ten minste op portefeuilleniveau is uitgevoerd en dat de beleidswaarde is afgeleid van deze marktwaarde. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, neem dan contact op voor het afstemmen van de mogelijkheden.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Een gevoeligheidsanalyse is een manier om het effect van variaties in invoergegevens en parameters op de waardering te onderzoeken. Per parameter wordt berekend wat gelijkmatige aanpassing omhoog en omlaag voor effect heeft op de waardering, waarbij alle andere inputvariabelen en parameters onaangepast blijven. Sommige accountants vragen om een gevoeligheidsanalyse om de robuustheid van de waardering te onderbouwen, andere corporaties willen graag zelf meer gevoel krijgen bij de gevoeligheid van hun waardering.

Een gevoeligheidsanalyse wordt vaak toegepast op de parameters disconteringsvoet, leegwaarde, markthuur en mutatiekans om te bekijken wat de invloed van een verandering is op de uitkomsten van de waardering. Ortec Finance biedt een standaardanalyse waarin de gevoeligheid voor de meest gevraagde invoergegevens en parameters inzichtelijk wordt gemaakt. Naar wens kunnen hier variabelen aan worden toegevoegd, bijvoorbeeld om aan te sluiten bij de wensen van de eigen accountant. De gevoeligheidsanalyse wordt zowel aangeboden voor de markt- als de beleidswaarde.

 • Gevoeligheidsanalyse marktwaarde
 • Gevoeligheidsanalyse beleidswaarde

Kosten

De kosten van de gevoeligheidsanalyse marktwaarde zijn €750,- exclusief BTW, de kosten van de gevoeligheidsanalyse beleidswaarde €500,- exclusief BTW. Bovengenoemde bedragen gelden bij een analyse voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

De begroting af en de dPi ingeleverd? De nieuwe jaarcyclus staat alweer voor de deur. Wil jij dit jaar een vliegende start maken? Wij kunnen je daarbij helpen. Voor het doorrekenen van scenario’s en varianten in het voorjaar en voor de start van de vastgoedsturingscyclus is het noodzakelijk om een WALS-omgeving beschikbaar te hebben waarin de geactualiseerde begroting is opgenomen, alsmede waarin de jaarrekening als start-/ijkpunt is meegenomen. De eerste stap in de nieuwe jaarcyclus is daarom het opschuiven van de begroting. Na het vaststellen van de vastgoedwaardering en het aansluiten van de jaarrekening kan deze variant als vertrekpunt dienen bij het bepalen van een portefeuillestrategie en/of het vormgeven van het tactische beleid in AM. Ook kan de variant bijvoorbeeld gebruikt worden voor scenarioberekeningen t.b.v. de COVID-crisis

Het doorschuiven van de begroting is een complex vraagstuk waarin veel zaken binnen WALS aangepast worden. Veel wetgeving hangt samen met het peilmoment en de inrichting dient daarom goed geactualiseerd te worden. Wil je dat er vanuit een expert wordt meegekeken bij deze werkzaamheden? Of zoek je iemand die de werkzaamheden kan overnemen? Dan kunnen wij de stappen ook voor je uitvoeren. Op basis van een duidelijke uitvraag van benodigde informatie gaan wij aan de slag met de WALS-variant van de definitieve begroting/dPi.

Na het uitvoeren van de werkzaamheden beschik je over een WALS-variant die gereed is gemaakt voor de waarderingsronde. Op basis van duidelijke documentatie wordt toegelicht welke onderdelen in WALS nog geactualiseerd moeten worden om tot een volledig aangesloten jaarrekening te komen. Hiermee krijg je een gedetailleerd overzicht in handen van alle uit te voeren stappen rondom de jaarwissel zodat je in het vervolg deze stappen makkelijker zelf uit kunt voeren maar ook zodat je meer inzicht krijgt in de aanpassingen.

Rapportage verschillen definitieve begroting/dPi en opgeschoven variant

Aanvullend aan deze werkzaamheden is het ook mogelijk om een rapportage aan te vragen waarin de verschillen worden verklaard tussen de definitieve begroting/dPi en de opgeschoven begroting. Deze rapportage kan veel inzicht bieden in de veranderingen van resultaten en de oorzaak daarvan. Door stapsgewijs een verklaring te geven van de effecten rondom de jaarwisseling kunnen we inzichtelijk maken of verschillen het gevolg zijn van specifieke regelgeving, beleidskeuzes, onzekerheid of aangescherpte objectgegevens. Deze analyse kan met name waardevol zijn wanneer je in het voorjaar belangrijke doorrekeningen wilt uitvoeren en goed wilt begrijpen hoe en waarom resultaten verschillen van de begroting.

We stellen een eenvoudige tool ter beschikking waardoor je bovendien de analyse kunt uitbreiden met extra stappen. Hierdoor kun je ook de effecten inzichtelijk maken die voortkomen uit de definitieve markt- en beleidswaardering en ijking van de jaarrekening. Via deze methode wordt het zelfs mogelijk om de begroting tussen twee jaren te vergelijken en alle verschillen te vergelijken. Uiteraard kunnen wij ook hierbij ondersteunen mocht dit gewenst zijn.

Kosten

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de jaarwissel en het opschuiven van het peilmoment dan bedragen de kosten € 1.000,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan de rapportage bedragen € 500,- exclusief BTW.

Bovengenoemde bedragen gelden bij de werkzaamheden voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Je wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Daarom is het belangrijk om SBI jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus. Het beoordelingskader van WSW en Aw schrijft dat ook voor.

De omgeving van SBI dient hiervoor jaarlijks te worden geactualiseerd en te worden geijkt met WALS. De ervaring leert dat vrijwel alle klanten Ortec Finance daarbij om ondersteuning vragen. Het is relatief duur om de kennis die hiervoor nodig is zelf te onderhouden. Om corporaties te ontzorgen bieden we daarom deze dienstverlening aan. Je bepaalt zelf wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

Werkzaamheden

De actualisatie start met het in kaart brengen van de wensen van de corporatie over de inrichting van SBI. Er kan bijvoorbeeld een reden zijn om een vastgoedkenmerk toe te voegen. Vervolgens maken we afspraken over de data aanlevering en over de doorlooptijd. Correcte data aanlevering is belangrijk om de doorlooptijd te kunnen garanderen. Ortec Finance verzorgt het inlezen van alle data. Daarna wordt SBI geijkt met WALS/FMP. Het eindresultaat is een actuele omgeving die voldoet aan de wensen van dat moment. We verzorgen de werkzaamheden vanaf ons kantoor. Natuurlijk kunnen we aanvullend ook sessies op locatie van de corporatie verzorgen. Ook wanneer je dit wilt, kun je jouw corporatie gewoon aanmelden.

N.B. De mate waarin de omgeving moet worden aangepast bepaalt of het een eenvoudige actualisatie betreft of een her-implementatie. We inventariseren dit aan de voorkant om zo optimaal mogelijk aan jouw behoeften te kunnen voldoen.

Resultaten samengevat

 • SBI ingericht op basis van actuele data én wensen
 • IJking WALS/FMP en SBI voor gevalideerde omgeving
 • Klaar voor start vastgoedsturingscyclus en bod op de woonvisie

Kosten

De kosten van het actualiseren en ijken van SBI bedragen € 3.750,- exclusief BTW.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Het assetmanagement stuurt op het bereiken van de gewenste vastgoedtransformatie en rendement, binnen de strategische kaders van de organisatie. Verder is de assetmanager verantwoordelijk voor de (des)investeringsbeslissingen en de exploitatie van een (deel)portefeuille. De gemaakte keuzes zijn kaderstellend voor de uitvoering ervan op operationeel niveau (propertymanagement) en vormen belangrijke input voor de begroting. Daarom wil je werken met actuele data.

De omgeving van AM dient hiervoor jaarlijks te worden geactualiseerd en te worden geijkt met WALS. De ervaring leert dat vrijwel alle klanten Ortec Finance daarbij om ondersteuning vragen. Het is relatief duur om de kennis die hiervoor nodig is zelf te onderhouden. Om corporaties te ontzorgen bieden we daarom deze dienstverlening aan.

Je bepaalt zelf wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

Werkzaamheden

De actualisatie start met een kick-off. We bespreken of er redenen zijn om aanpassingen aan de inrichting te doen, bijvoorbeeld andere vastgoedkenmerken. Vervolgens maken we afspraken over de data aanlevering en over de doorlooptijd. Correcte data aanlevering is belangrijk om de doorlooptijd te kunnen garanderen. Ortec Finance verzorgt het inlezen van alle data. Daarna wordt AM geijkt met WALS/FMP. Het eindresultaat is een actuele omgeving die voldoet aan de wensen van dat moment.

Resultaten samengevat

 • AM ingericht op basis van actuele data én wensen
 • IJking WALS en AM voor gevalideerde omgeving
 • Klaar voor actualiseren van complexbeleid

Kosten

De kosten van het actualiseren van AM bedragen € 3.750,- exclusief BTW.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Je wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Daarom is het belangrijk om SBI jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus. Het beoordelingskader van WSW en Aw schrijft dat ook voor.

De ervaring leert dat SBI op steeds meer momenten in het jaar wordt ingezet. Gebruikelijk was het opstellen of actualiseren van je portefeuillestrategie en het onderzoeken van de haalbaarheid van je wensportefeuille. Inmiddels doen veel klanten dat ook voor het bod op de woonvisie en het maken van prestatieafspraken. Daarbij horen ook sessies met stakeholders.

Wat is een knoppensessie?

Ortec Finance begeleidt vaak zogenaamde Knoppensessies. De invulling van een knoppensessie bepaal je zelf. Intern met een werkgroep bijvoorbeeld of met het MT of de RvC. Maar we begeleiden ook graag jouw sessie met stakeholders. Tijdens een knoppensessie helpen we je bij het opstellen van beleidsvarianten in SBI. We draaien aan de knoppen van het exploitatie- en het investeringsbeleid. Het kan ook zijn dat je zelf de varianten al hebt voorbereid, maar dat Ortec Finance meer als gespreksleider of sparringpartner optreedt.

Resultaten samengevat

 • Eén sessie op jouw locatie
 • Meerdere beleidsvarianten
 • Ervaren gespreksleider
 • Betrokken stakeholders

Kosten

De kosten van een knoppensessie portefeuillestrategie bedragen €1.475,- exclusief BTW.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Met de toegenomen verantwoordingsplicht voor de beleidswaarde, is het gebruik van onderbouwde en aannemelijke beleidsnormen voor onderhoud en beheer significant belangrijker geworden. Ortec Finance ondersteunt graag bij het bepalen van deze beleidswaardenormen vanuit de functionele winst en verliesrekening in WALS. Dit doen wij middels een speciaal ontwikkelde beleidswaardenormen tool.

Voorafgaand aan de verwerking in de beleidswaardenormen tool is er een intake moment. Tijdens dit moment wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van de WALS set besproken en worden de keuzes en onderbouwingen vastgelegd om de kwaliteit en de uitlegbaarheid te waarborgen. Belangrijke aandachtspunten bij de normbepaling zijn: de flexibiliteit in het te hanteren van het detailniveau (is een norm op portefeuilleniveau voldoende of dient dit gespecificeerd te worden naar complexniveau?) en de beschouwingsperiode. Een aannemelijke norm valt of staat hiermee uiteindelijk bij de onderliggende kostenverdeling. De benodigde informatie uit de kostenverdeelstaat moet beschikbaar zijn op het niveau dat aansluit bij de inrichting in WALS.

Kosten

De kosten voor het bepalen van de beleidswaardenormen bedragen €1.000,- (excl. BTW), naast de tooling zijn hier ook het intakemoment (ca. 45min) en de overdracht (ca. 1uur) bij inbegrepen.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Meerjarenbegroting

 • Best Practice inrichting WALS
 • Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS
 • Eigen normen op financiële kengetallen
 • Risicoanalyse
 • Complexsessie
 • Beleidswaardenormen tool

WALS wordt door veel corporaties gebruikt om de meerjarenbegroting op te stellen. Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens en de inrichting in WALS, is daarom van essentieel belang. Wil je de WALS inrichting controleren en naar de beste inzichten gereed maken voor de nieuwe begrotingsronde? Wij nemen je aan de hand om je dataset volgens onze Best Practice in te richten en bieden je hiermee de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting.

Met de Best Practice inrichting WALS komen wij één dag bij je langs om WALS gezamenlijk naar de beste inzichten gereed te maken voor de nieuwe begrotingsronde. Door het doorlopen van een gedetailleerd stappenplan, met daarin de visie van Ortec Finance op de inrichting binnen WALS, richten we WALS samen in volgens de richtlijnen van onze Best Practice. Hierbij bespreken we relevante regelgeving en richtlijnen, aanbevelingen m.b.t. gebruiksgemak, het vullen van de begroting en krijg je inzicht in de impact van aangebrachte wijzigingen. Hiermee bieden wij je de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting. De gemaakte inrichtingskeuzes worden gedocumenteerd en per onderdeel in het eindrapport aan je teruggekoppeld.

Na afronding voldoet WALS aan de eisen om flexibel voor verschillende vraagstukken, zoals de meerjarenbegroting, jaarrekening en verslaggeving richting de toezichthouders, ingezet te worden. Ook helpt de documentatie van de Best Practice en de eventuele bewuste afwijking hiervan, om de continuïteit van WALS binnen de organisatie te waarborgen.

Actualisatie Best Practice inrichting WALS

Heb je vorig jaar samen met ons naar de Best Practice gekeken? Door wijzigingen in de software en in regelgeving kunnen inrichtingskeuzes gewijzigd zijn. Een actualisatie is daarom waardevol. In een halve dag kunnen we samen met jou de wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaar doorlopen. Ook zal de consultant daarbij alle aandachtspunten van de gedocumenteerde Best Practice van vorig jaar met je bespreken. Hiermee waarborg je de kwaliteit van de inrichting van WALS ook dit jaar.

Kosten

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de Best Practice inrichting WALS? De kosten bedragen € 2.500,- exclusief BTW.

Wil je gebruik maken van de Actualisatie Best Practice inrichting WALS? De kosten bedragen de €1.000,- exclusief BTW.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Heb je behoefte aan een validatie van de uitkomsten uit je begrotingsvariant in WALS? Of wil je verbeterpunten om mee te nemen naar het komende begrotingstraject? Ortec Finance biedt hiervoor de Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS. Hierbij voeren wij een validatie uit op de uitkomsten van je laatste begroting, deels gebaseerd op het beoordelingskader van het Aw-WSW en deels op de bevindingen van andere corporaties binnen de sector. Je krijgt een overzichtelijk rapport en een telefonische toelichting op de resultaten.

Wil je zekerheid hebben over dat de meerjarenbegroting geen significante fouten bevat. Dan raden wij aan de plausibiliteitstoets aan het einde van het begrotingstraject te laten uitvoeren. Wil je echter ook procesmatige verbeteringen doorvoeren aan de hand van de geconstateerde aandachtspunten? Dan raden we je aan om de plausibiliteitstoets uit te laten voeren op de laatst beschikbare begroting. Door dit aan de voorkant van het begrotingstraject te doen, kunnen deze lessen direct worden meegenomen naar de nieuwe begrotingsronde.

Plausibiliteitstoets

Kosten

De kosten van een plausibiliteitstoets bedragen € 2.000,- exclusief BTW.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Praktijkcursus

Aanvullend op de plausibiliteitstoets bieden wij ook een praktijkcursus aan waarbij we verder ingaan op de totstandkoming van dit rapport en de resultaten. Na afloop van de cursus beschik je zelf over alle kennis om de uitkomsten van WALS integraal te controleren en te valideren. Dit biedt een goede basis voor de komende begrotingsronde. Wil je meer informatie over deze praktijkcursus. Neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Corporaties balanceren tussen het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en het bewaken van de financiële continuïteit, voor nu en later. Een zogenaamde ‘vluchtstrook’ op de financiële kengetallen kan uitkomst bieden. Hoe groot zou deze buffer moeten zijn en hoe bepaal je dat? In de methodiek van Ortec Finance en Accent Advies werken we via vijf stappen toe naar eigen normen die rekening houden met risicobereidheid, strategische risico’s en de gevoeligheden in de eigen meerjarenbegroting.

Stap 1 Risicobereidheidsprofiel: een eigen norm moet passen bij de risicofilosofie en de risicovolwassenheid van jouw corporatie. Je start met het invullen van een vragenlijst. In een bijeenkomst gaat het bestuur/ het management hierover in gesprek met elkaar onder leiding van Accent Advies. De bijeenkomst heeft als uitkomst het risicobereidheidsprofiel van jouw corporatie.

Stap 2 Scenarioanalyse: de opslag in de eigen normen is bedoeld om risico’s op te kunnen opvangen. Daarom voert Ortec Finance een risicoanalyse uit, bestaande uit onze macro-economische scenarioanalyse en 8 what-if-scenario’s naar keuze.

Stap 3 Meetlat: op grond van het risicobereidheidsprofiel uit stap 1, blijkt welke meetlat van toepassing is. De meetlat drukt uit in welke mate jouw corporatie de strategische risico’s wenst op te vangen, zonder dat bijsturing noodzakelijk is. Hoe offensiever het risicobereidheidsprofiel, hoe minder risico wordt ingeprijsd in de opslag, hoe lager de eigen norm.

Stap 4 Meetlat versus scenario’s: de meetlat van jouw corporatie wordt toegepast op de uitkomsten van de scenarioanalyse, met als resultaat de te hanteren opslagen.

Stap 5 Eigen normen: de opslagen uit stap 4 worden vertaald naar eigen normen op de ICR, LTV en solvabiliteit van de DAEB-tak. De uitkomsten worden besproken in een bijeenkomst met het bestuur/ management. Wat betekent dit voor de financiële sturing?

Meer informatie over de vijf stappen en de ervaringen van klanten kun je lezen in onze leaflet of het rapport van het pilotproject Eigen Normen met de tien woningcorporaties.

Kort samengevat omvat de dienstverlening

 • Een bijeenkomst over het risicobereidheidsprofiel;
 • Het risicobereidheidsprofiel van jouw corporatie;
 • Een bijeenkomst over de eigen normen;
 • Uitkomsten van scenario-analyse (macro-economische scenario’s en 8 what-if-scenario’s);
 • De eigen normen op de continuïteitsratio’s van de DAEB-tak voor jouw corporatie.

Wilt u meer informatie deze dienstverlening of een prijsopgave? Neem dan contact op met Isabel Mandour.

Informatie aanvragen

De meerjarenbegroting en bijbehorende dPi tonen de verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten van de corporatie. Naast deze prognose, is er steeds meer aandacht voor de financiële risico’s in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling. Dit komt mede doorde aandacht voor risicomanagement in het nieuwe beoordelingskader. Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset (de OFS bevat 200 economische scenario's) al jaren input om financiële risico’s te calculeren en te presenteren. Wij bieden nu een gestandaardiseerde risicoanalyse bij de financiële meerjarenbegroting. Deze risicoanalyse voorziet in een heldere presentatie en interpretatie van de resultaten.

Naast macro-economische risico’s bevat de vernieuwde risicoanalyse standaard WHAT-IF scenario’s, om zo rekening te houden met operationele en politieke risico's. Daarnaast worden de beleidsmatige bijstuurmogelijkheden van de corporatie bekeken door middel van een set aan vooraf gedefinieerde scenario's. De Ortec Finance risicoanalyse helpt corporaties daarmee om intern het gesprek aan te gaan over risico’s en de impact op de financiële ratio's. Maar vooral ook om tijdig te spreken over bijstuurmogelijkheden, zodat financiële risico’s kunnen worden beheerst.

Risicoanalyse

Kosten

De kosten van een risicoanalyse bedragen € 4000,- exclusief BTW.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Ortec Finance begeleidt vaak zogenaamde Complexsessies met behulp van AM. Op basis van een analyse is onder andere inzichtelijk welke bijdrage een complex levert aan de maatschappelijke doelen en welke rendement er wordt behaald. Er wordt tijdens een complexsessie ingezoomd op specifieke complexen. Hierbij bepaal je wat de prestaties zijn, wat er beter kan en welk beleid moet worden ingezet om de prestatie te verbeteren.

Op basis van de portefeuilledoelstellingen en de gewenste transformatie kunnen complexstrategieën worden geformuleerd. Welke prestaties verbetering behoeven, bepaalt welke complexstrategie toegepast moet worden om deze prestaties ook daadwerkelijk te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het investeren in een verbetering van de energetische kwaliteit. Selectiecriteria bepalen welke complexen voor de beoogde strategie in aanmerking komen. Om tot een afgewogen beslissing te komen kan het waardevol zijn om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

De precieze invulling van een complexsessie bepaal je zelf. Intern met een werkgroep bijvoorbeeld, maar het kan ook met het MT. Tijdens een complexsessie helpen we je bij het bepalen van het complexbeleid.

Resultaten samengevat

 • Eén sessie op jouw locatie
 • Ervaren gespreksleider
 • Beleid van 10-30 complexen geactualiseerd o.b.v. objectieve data én informatie ‘uit het veld’
 • Draagvlak bij jouw collega’s voor het gekozen beleid

Kosten

De kosten van een complexsessie bedragen €1.475,- exclusief BTW.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Met de toegenomen verantwoordingsplicht voor de beleidswaarde, is het gebruik van onderbouwde en aannemelijke beleidsnormen voor onderhoud en beheer significant belangrijker geworden. Ortec Finance ondersteunt graag bij het bepalen van deze beleidswaardenormen vanuit de functionele winst en verliesrekening in WALS. Dit doen wij middels een speciaal ontwikkelde beleidswaardenormen tool.

Voorafgaand aan de verwerking in de beleidswaardenormen tool is er een intake moment. Tijdens dit moment wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van de WALS set besproken en worden de keuzes en onderbouwingen vastgelegd om de kwaliteit en de uitlegbaarheid te waarborgen. Belangrijke aandachtspunten bij de normbepaling zijn: de flexibiliteit in het te hanteren van het detailniveau (is een norm op portefeuilleniveau voldoende of dient dit gespecificeerd te worden naar complexniveau?) en de beschouwingsperiode. Een aannemelijke norm valt of staat hiermee uiteindelijk bij de onderliggende kostenverdeling. De benodigde informatie uit de kostenverdeelstaat moet beschikbaar zijn op het niveau dat aansluit bij de inrichting in WALS.

Kosten

De kosten voor het bepalen van de beleidswaardenormen bedragen €1.000,- (excl. BTW), naast de tooling zijn hier ook het intakemoment (ca. 45min) en de overdracht (ca. 1uur) bij inbegrepen.

Informatie aanvragen Direct aanvragen

Externe rapportage

 • Gegevensuitvraag dPi

Sinds enige jaren is het mogelijk om vanuit WALS een dPi-exportbestand te genereren, dat direct ingelezen kan worden in het SBR-portaal. Deze koppelwijze is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Wel is het zo dat dit jaar niet langer met een hulptool (Excelmacro) gewerkt hoeft te worden. WALS genereert en vult dit jaar álle rapporten automatisch. Indien noodzakelijk bestaat er de mogelijkheid om de automatisch gegenereerde dPi-rapportages handmatig aan te passen in WALS voordat je gaat exporteren.

Om gebruik te maken van deze exportfunctionaliteit, dient er in WALS apart geregistreerd te worden voor de WALS dPi-export. Naast de exportfunctionaliteit ontvang je het gedetailleerde instructiedocument van het werkproces waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je zelfstandig de huidige begrotingsvariant kunt aanpassen, welke additionele informatie je moet verzamelen en hoe je de juiste rapportages uitdraait in WALS. Het instructiedocument is in principe voldoende om zelfstandig de dPi-rapportages te genereren. Mocht je toch aanvullende ondersteuning wensen neem dan contact met ons.

Aanvullend op de registratie met daarbij behorende instructie documentatie verzorgen wij de dPi online trainingsdagen begin november.

Direct aanmelden voor dPi-ondersteuning

Voor aanvullende informatie over deze trainingsdagen kun je contact met ons opnemen.

Informatie aanvragen

Servicepakketten Vastgoedsturing

Ortec Finance biedt ook servicepakketten aan voor Portefeuillemanagement en Assetmanagement.

Ontdek onze servicepakketten

Vraag meer informatie over onze dienstverlening aan

Gewenste dienstverlening jaarrekening
Gewenste dienstverlening vastgoedsturing
Gewenste dienstverlening meerjarenbegroting
Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy
X