Ortec Finance biedt het hele jaar door dienstverlening aan voor woningcorporaties.

Jaarrekening en start planning en control cyclus

 • Verschillenanalyses

  De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties van de corporatie van het afgelopen jaar. Voor de jaarrekening wordt WALS voornamelijk gebruikt voor de waardebepaling van het vastgoed op bedrijfswaarde, marktwaarde en/of beleidswaarde. Vanuit dit waarderingsvraagstuk komt ook de vraag naar boven hoe het verloop van de verschillende waardes is te verklaren. De verschillenanalyse van Ortec Finance onderbouwt deze waardemutatie in een aantal geijkte stappen. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle mutaties die plaats hebben gevonden gedurende het jaar.

  Wij bieden de verschillenanalyse zowel voor de bedrijfswaarde als voor de marktwaarde aan. U kunt de verschillenanalyse gebruiken voor uw jaarrekening of dVi-uitvraag. De marktwaardeanalyse kunnen wij op portefeuille en/of complexniveau uitvoeren. De bedrijfswaardeanalyse is altijd op portefeuilleniveau. Tot slot kunnen wij de analyse beleidswaarde bieden, waarin wordt gekeken naar de verhouding tussen de bedrijfswaarde en beleidswaarde.


  • Verschillenanalyse bedrijfswaarde (portefeuilleniveau)
  • Verschillenanalyse marktwaarde (portefeuille- en complexniveau)
  • Analyse beleidswaarde

  Kosten

  De kosten van de verschillenanalyse bedrijfswaarde en marktwaarde op portefeuilleniveau zijn €2.000,- exclusief BTW gebaseerd op één werkmaatschappij. De kosten voor elke extra werkmaatschappij bedragen €1.000,- exclusief BTW.

  De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse marktwaarde op complexniveau bedragen €1.000,- exclusief BTW gebaseerd op één werkmaatschappij. Voor elke volgende werkmaatschappij rekenen wij €500,- exclusief BTW extra.

  De kosten van de analyse beleidswaarde zijn op dit moment nog niet bekend.

  Direct aanvragen

 • Serviceabonnement actualisatie SBI en/of AM

Meerjarenbegroting

 • Best Practice inrichting WALS

  WALS wordt door veel corporaties gebruikt om de meerjarenbegroting op te stellen. Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens en inrichting in WALS is daarom van essentieel belang. Wilt u de WALS inrichting in het voorjaar controleren en naar de beste inzichten gereed maken voor de nieuwe begrotingsronde? Wij nemen u aan de hand om uw dataset volgens onze Best Practice in te richten en bieden u hiermee de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting.

  Met de Best Practice inrichting WALS komen wij één dag bij u langs om WALS gezamenlijk naar beste inzichten gereed te maken voor de nieuwe begrotingsronde. Door het doorlopen van een gedetailleerd stappenplan, met daarin de visie van Ortec Finance op de inrichting binnen WALS, wordt WALS gezamenlijk ingericht volgens de richtlijnen van onze Best Practice. Hierbij gaan wij samen in op relevante regelgeving en richtlijnen, aanbevelingen m.b.t. gebruiksgemak, het vullen van de begroting en inzicht in de impact van aangebrachte wijzigingen. Hiermee bieden wij u de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting. De gemaakte inrichtingskeuzes worden gedocumenteerd.

  Na afronding voldoet WALS aan de eisen om flexibel voor verschillende vraagstukken, zoals de meerjarenbegroting, jaarrekening en verslaggeving richting de toezichthouders, ingezet te worden. Ook helpt de documentatie van de Best Practice en de eventuele bewuste afwijking hiervan, om de continuïteit van WALS binnen de organisatie te waarborgen.


  Kosten

  Wilt u gebruik maken van onze expertise op het gebied van de Best Practice inrichting WALS dan bedragen de kosten € 2.500,- exclusief BTW.

  Direct aanvragen

 • Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS

  Heeft u behoefte aan een validatie van de uitkomsten uit uw begrotingsvariant in WALS? Ortec Finance biedt hiervoor de nieuw ontwikkelde “Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS”. Hierbij voeren wij een validatie uit op de uitkomsten van je begroting, deels gebaseerd op het beoordelingskader van het Aw-WSW.

  In de Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS voeren wij integrale checks uit op de uitkomsten van je begroting met betrekking tot o.a. kasstromen, (des)investeringen, waardering, aantallenverloop en financiële ratio’s. Hierbij worden waar mogelijk de controles opgehangen aan het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW en de Best Practice van WALS. Ook wordt hierbij alvast vooruit gekeken naar de jaarlijkse dPi-uitvraag. Onze constateringen worden gebundeld in een overzichtelijk rapport. Naast de oplevering van het rapport geven wij een telefonische toelichting op de inhoud.
  Kosten

  De kosten van een kwaliteitsanalyse bedragen € 2.000,- exclusief BTW.

  Direct aanvragen

 • Risicoanalyse

  De meerjarenbegroting en bijbehorende dPi tonen de verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten van de corporatie. Naast deze prognose, is er steeds meer aandacht voor de financiële risico’s in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling. Dit komt mede doorde aandacht voor risicomanagement in het nieuwe beoordelingskader. Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset (de OFS bevat 200 economische scenario's) al jaren input om financiële risico’s te calculeren en te presenteren. Wij bieden nu een gestandaardiseerde risicoanalyse bij de financiële meerjarenbegroting. Deze risicoanalyse voorziet in een heldere presentatie en interpretatie van de resultaten.

  Naast macro-economische risico’s bevat de vernieuwde risicoanalyse standaard WHAT-IF scenario’s, om zo rekening te houden met operationele en politieke risico's. Daarnaast worden de beleidsmatige bijstuurmogelijkheden van de corporatie bekeken door middel van een set aan vooraf gedefinieerde scenario's. De Ortec Finance risicoanalyse helpt corporaties daarmee om intern het gesprek aan te gaan over risico’s en de impact op de financiële ratio's. Maar vooral ook om tijdig te spreken over bijstuurmogelijkheden, zodat financiële risico’s kunnen worden beheerst.  Kosten

  De kosten van een risicoanalyse bedragen € 4000,- exclusief BTW.

  Direct aanvragen

 • Quick scan complexprestaties

 • Complexsessies

Externe rapportage

 • Gegevensuitvraag dPi

  De ondersteuning in WALS/FMP is met de overgang naar het SBR-portaal gewijzigd. Het genereren van het exportbestand, dat vervolgens direct ingelezen kan worden in het SBR-portaal, verloopt vanaf de dPi 2018 eenvoudig binnen WALS/FMP. Om gebruik te maken van deze nieuw opgezette exportfunctionaliteit, dient er in WALS/FMP apart geregistreerd te worden voor de WALS/FMP dPi export.

  Bij de registratie ontvang je naast toegang tot de exportfunctionaliteit tevens het instructiedocument en een hulptool. In het instructiedocument wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je zelfstandig de huidige begrotingsvariant kunt aanpassen, welke additionele informatie je hiervoor moet verzamelen en hoe je de juiste rapportages uitdraait in WALS/FMP. Met de hulptool kunnen de balans en de functionele resultatenrekening uit WALS/FMP in het dPi-formaat worden omgezet. Het instructiedocument is in principe voldoende om zelfstandig de dPi-rapportages te genereren.

  Aanvullend op de registratie van en instructie rond de nieuwe WALS/FMP dPi export functionaliteit kunt u onze dPi-trainingsdag bijwonen.


  Kosten

  De kosten voor de extra exportfunctionaliteit bedragen jaarlijks € 1.000,- (exclusief BTW) per corporatie onder de 5.000 gewogen verhuureenheden en € 1.500,- (exclusief BTW) per woningcorporatie boven de 5.000 gewogen verhuureenheden. Het aantal gewogen verhuureenheden is te vinden in Corporatie in Perspectief.

  Direct aanvragen

Vraag direct dienstverlening aan

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy