Met de introductie van de nieuwe beleidswaarde is de noodzaak voor Aw en WSW ontstaan voor een herijking van de gezamenlijk beoordelingskader. In het kader van deze herijking hebben Aw en WSW Ortec Finance de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de benodigde buffer voor macro-economische risico’s voor de financiële kengetallen uit het gezamenlijk beoordelingskader (LTV, ICR, solvabiliteit en dekkingsratio). 

Om deze buffer te bepalen hebben we een methodologie uitgewerkt. Vervolgens zijn ook de benodigde buffers bepaald. 

Hoe wordt de buffer bepaald?

De buffer wordt bepaald door de mogelijkheid tot bijsturen en de risicobereidheid.
 
De buffer hangt af van het effect van de bijstuurreactie. Wanneer corporaties zichzelf geconfronteerd zien met macro-economische risico’s, zal het beleid worden bijgestuurd. Bijsturen kan bestaan uit minder nieuwbouw, meer verkoop, minder onderhoud en renovaties. Bijsturen gaat ten koste van maatschappelijke prestaties.
 
De omvang van de buffer hangt ook af van de risicobereidheid: welke kans op een bijstuurreactie wordt geaccepteerd. Voor de omvang van het risico wordt de begroting van iedere corporatie 2.000 maal doorgerekend in verschillende macro-economische scenario’s uit de Ortec Finance Scenarioset
 

Webinar: Hoe kom je tot eigen normen op basis van de nieuwe beleidswaarde?

Op dinsdag 25 juni organiseren we samen met Accent Advies een webinar over het toepassen van deze methodologie voor het bepalen van eigen normen voor de financiële kengetallen. Welke buffer is voor toereikend voor jouw corporatie? Omdat de hoogte van de buffer afhangt van de mogelijkheid op bijsturen, hangt de omvang van buffer ook af van de maatschappelijke prestaties die jouw corporatie levert. Immers: bijsturen heeft impact op de maatschappelijke prestaties.

Lees hier meer over het webinar “Hoe kom je tot eigen normen op basis van de nieuwe beleidswaarde?

Door te kijken naar de maatschappelijke prestaties die je wilt leveren en de kans die je accepteert op het niet-leveren van die maatschappelijke prestaties, ontstaat een buffer die past bij de maatschappelijke opgave van jouw corporatie. 

In dit webinar wordt een breder beeld geschetst dan alleen de buffer voor macro-economische risico’s. Ook de risicohouding, risicovolwassenheid en andere risico’s dan alleen de macro-economische risico’s komen aan de orde.

 

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe beleidswaarde, neem contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Coen via onderstaande gegevens.

 

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm