Op vrijdag 3 juli stuurde de Minister van BZK het langverwachte onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatiesector naar de Tweede Kamer.

Woningcorporaties hebben grote opgaven. Voor veel regio’s zijn de middelen niet toereikend en ontstaan rond 2025 tekorten. Dat blijkt uit het onderzoek Opgaven en Middelen Corporatiesector dat is uitgevoerd naar aanleiding van de Motie Ronnes c.s. (1)Dit onderzoek is uitgevoerd door ABF (de opgavenkant) en WSW (de middelenkant). Ortec Finance is betrokken geweest bij dit onderzoek bij het model Middelen.

Disbalans tussen opgaven en middelen

In gebieden met een grote groeiopgave en gebieden waarin corporaties over minder financiële ruimte beschikken, ontstaan tekorten. Die tekorten ontstaan in de eerste regio’s vanaf 2024. In 2028 zijn er in de meeste regio’s tekorten. Wanneer corporaties tegen de grenzen aanlopen, dan kan er nog maar nauwelijks worden geïnvesteerd.

Het verdienmodel van corporaties komt in gevaar wanneer zij al deze investeringen doen. Dat komt doordat de exploitatiekosten sneller stijgen dan de inkomsten, de verduurzaming extra onderhoudskosten met zich meebrengt (€ 600 per verduurzaamde woning per jaar) en doordat investeringen leiden tot extra rentelasten. De investeringen zijn grotendeels onrendabel: de investeringskosten en rentelasten leiden nauwelijks tot meer inkomsten. Dit alles leidt niet tot een duurzame financiële situatie.

Er is dus een structurele disbalans tussen opgaven en middelen, die in sommige regio’s al tot tekorten leidt.

Wil je meer weten?

Mocht je vragen hebben, of meer willen weten, neem dan contact op met Maarten van ‘t Hek.


1. Kst. II 18-19 35000 VII nr. 52

X