Ortec Finance Investment Consulting B.V. (OFIC) levert Investment Consulting, een adviesdienst voor besturen en directies van pensioenfondsen en verzekeraars om onafhankelijke beleggingsanalyses uit te voeren op alle relevante beleggingscategorieën, om zo geïnformeerde managementbeslissingen te nemen over de integrale risico- en rendement afwegingen en de implementatie van die beslissing. Indien dit op permanente basis gebeurt wordt dit Investment Guide genoemd.

OFIC beschikt sinds 2014 over een AFM-vergunning voor het verlenen van beleggingsadvies. OFIC is van mening dat haar dienstverlening onder MIFID II kwalificeert als onafhankelijk advies en verstrekt of accepteert geen provisies.

OFIC heeft zelf geen medewerkers in dienst. OFIC huurt voor de uitvoering van de dienstverlening medewerkers in van Ortec Finance Holding B.V. Deze medewerkers voldoen aan de eisen van OFIC ten aanzien van integriteit en deskundigheid en worden hierop gescreend. Het beloningsbeleid van OFIC is van toepassing.

Beloningsbeleid OFIC

Het beloningsbeleid richt zich op het in lijn brengen van de persoonlijke doelstellingen van medewerkers met de klantbelangen en de lange termijn belangen van OFIC.

De vaste beloning is voornamelijk gebaseerd op de functie, de relevante werkervaring en organisatorische verantwoordelijkheid zoals uiteengezet in de functieomschrijving die deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden.

Wanneer de beloning prestatie gerelateerd is, weerspiegelt die de extra prestaties die zijn geleverd naast de prestaties die staan beschreven in de functieomschrijving die deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden. Het totale bedrag van de beloning is dan gebaseerd op een combinatie van de beoordeling van de prestaties van de betrokken medewerker, het betrokken bedrijfsonderdeel en de resultaten van de financiële onderneming als geheel. Bij de beoordeling van de persoonlijke prestaties worden zowel financiële als niet-financiële criteria gehanteerd. De variabele beloning wordt voor ten minste 50% gebaseerd op niet-financiële criteria.

De variabele beloning bedraagt ten hoogste 20% van de vaste beloning van die persoon op jaarbasis. Hier kan onder voorwaarden van worden afgeweken.

Het beloningsbeleid is in lijn met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het beheersen van duurzaamheidsrisico’s is verbonden aan het functieprofiel. De (variabele) beloningsstructuur is zo opgesteld dat deze niet aanzet tot het nemen van onverantwoorde duurzaamheidsrisico’s.

De werking van het beloningsbeleid wordt, tenminste jaarlijks, onderworpen aan een algehele interne beoordeling die op onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd.

Duurzaamheidsbeleid (ESG-beleid)

In de adviezen die OFIC geeft, worden duurzaamheidscriteria meegenomen. Indien OFIC wordt gevraagd om een advies van derden te beoordelen dan wordt getoetst of duurzaamheidscriteria voldoende aan bod komen. Hierbij gaat het om milieu- sociale en governance aspecten. In de adviezen worden de relevante financiële- en operationele risico’s die voorvloeien uit de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid geïdentificeerd en beoordeeld en wordt aangegeven hoe deze risico’s kunnen worden beheerst.

OFIC heeft de duurzaamheidsscores van de verschillende dataproviders in kaart gebracht. Een dergelijk overzicht kan de consultants van OFIC helpen om duurzaamheidsaspecten op een goede manier mee te nemen in hun adviezen aan klanten. In het kader van SDFR is OFIC verplicht transparant te zijn over:

 • De gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s (SFDR artikel 3)
 • Het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid in het beleggingsadvies (SFDR artikel 4)
 • Het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s (SFDR artikel 5)
 • De integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsadvies (SFDR artikel 6).

Nadere uiteenzetting SFDR-artikelen

 • Over SFDR-artikel 4) Ongunstige effecten op duurzaamheid:

  Een belangrijk onderdeel van verantwoord beleggen is het beperken van de ongunstige effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Deze negatieve effecten kunnen zich voordoen op verschillende gebieden, zoals milieu-, sociale en werknemersaangelegenheden, mensenrechten, corruptie en omkopingszaken.

  De manier waarop OFIC in haar advisering rekening houdt met ongunstige duurzaamheidseffecten is afhankelijk van de doelstellingen, risicohouding, restricties en ESG voorkeuren van de cliënt.

  OFIC toetst of bij een beleggingsadvies van een derde partij waarop een second opinion wordt gevraagd, de negatieve effecten op duurzaamheid in kaart zijn gebracht (bijvoorbeeld door de adviserende Fiduciair Manager) op een manier die past bij de betreffende cliënt.


 • Over SFDR-artikel 5) Beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s:

  Het beloningsbeleid van OFIC moedigt niet aan tot het nemen van onacceptabele duurzaamheidsrisico’s.

 • Over SFDR-artikel 6) Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsadvies:

  De beoordeling van duurzaamheidsrisico’s is een integraal onderdeel van het beleggingsadvies. Bij elk beleggingsadvies wordt getoetst of de duurzaamheidsrisico’s van de belegging passen binnen de doelstellingen, risicohouding, restricties en ESG voorkeuren van de cliënt.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm