Op 2 april is de internetconsultatie voor het Besluit toekomst pensioenen geopend. Ortec Finance zal hier ook op reageren, met focus op de kwantitatieve elementen.

Het conceptbesluit is weer een belangrijke stap in de uitwerking van de Wet toekomst pensioenen. Diverse elementen uit die wet worden hiermee nader uitgewerkt. Onder andere het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten.

Wij kijken altijd met speciale interesse naar de kwantitatieve aspecten van nieuwe wetgeving. In dat kader valt op dat in het Besluit uitvoering Pensioenwet de term “scenario-analyse” formeel wordt geïntroduceerd en gedefinieerd. Volgens de definitie gaat het dan om “een scenario-analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van de uniforme scenariosets, bedoeld in artikel 23b van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen”.

Deze scenario-analyse komt vervolgens op diverse plekken terug in het consultatiedocument. Bijvoorbeeld bij:

  • Een eventueel opheffen van de leenrestrictie
  • Het bepalen van het beleid van de solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve
  • De maatstaven van de risicohouding
  • Het bepalen van de kans dat de beoogde pensioendoelstelling, gegeven de premie wordt behaald.

Bij de invulling van het beschermingsrendement moeten pensioenuitvoerders ook een stochastische ALM-analyse uitvoeren. Maar deze analyse moet juist niet op de uniforme scenariosets worden gebaseerd.

Op zich is het niet verrassend dat bij al deze elementen kwantitatieve analyses moeten worden uitgevoerd. In de praktijk zal dat waarschijnlijk sowieso wel gebeuren. Maar het is wel opvallend dat de term nu zo’n prominente plek in de wettekst krijgt. De internetconsultatie sluit op 30 april. Wij verwachten onze reactie ook rond die datum in te dienen.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm