Eind 2020 publiceerde de wetgever de concept wetgeving rondom het nieuwe pensioencontract. Onderdeel van dit pensioencontract is het transitie-ftk. Pensioenfondsen moeten de komende tijd een keuze maken of zij wel of geen gebruik willen maken van dit transitie-ftk. Fondsen moeten kwalitatief en kwantitatief kunnen onderbouwen dat het gebruik van het transitie-ftk evenwichtig en uitlegbaar is.

Geen maatregelen die ingaan tegen keuzes na 2027

Het transitie-ftk heeft als doel te voorkomen dat er nu maatregelen genomen moeten worden die zoals de memorie van toelichting dit noemt “vanuit het nieuwe pensioenstelsel of vanuit de evenwichtige overstap naar dat stelsel bezien onnodig zijn”.

De kern van het transitie-ftk is dat:

  • Pensioenfondsen een minimale invaardekkingsgraad (de zogenaamde richtdekkingsgraad) moeten formuleren en via een deterministische (herstelplan) benadering aantonen dat zij deze richtdekkingsgraad kunnen bereiken op het geplande invaarmoment. Hierdoor wordt er verlichting bereikt rondom het korten van pensioenaanspraken. De richtdekkingsgraad is minimaal 95%
  • Hier staat tegenover dat zij bij een dekkingsgraad boven de 105% de toeslagambitie al mogen toekennen.

Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing vereist

De wetgever schrijft voor dat pensioenfondsen die gebruik willen maken van het transitie-ftk, dit kwantitatief en kwalitatief onderbouwen. Ook is het noodzakelijk om overleg te plegen met sociale partners, en is er net als bij een herstelplan goedkeuring nodig van het belanghebbendenorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht.

Het bestuur moet expliciet een keuze maken voor dit transitie-ftk en moet hierbij de belangen van alle deelnemers evenwichtig afwegen.

In het eerste overbruggingsplan dat fondsen indienen bij DNB, waarin zij kenbaar maken dat zij gebruik willen maken van het transitie-ftk, moet het fonds onderbouwen dat het in het belang van de deelnemers is om gebruik te maken van het transitie-ftk.

Per cohort inzicht geven

De wetgever geeft aan dat het pensioenfonds de gevolgen van het toepassen van het transitie-ftk in kaart moet brengen door middel van netto profijt en additionele maatstaven. Hierbij moeten op cohortniveau in beeld gebracht worden wat de impact is van deze keuze. Lees meer hierover in onze bijdrage.

Download hier het volledige artikel

Gerelateerde insights

X