Eind juni heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een consultatie geopend waar iedereen op kan reageren. De consultatie heeft betrekking op een invaarsjabloon dat pensioenfondsen zullen moeten indienen bij een voorgenomen invaarbesluit. Ortec Finance heeft een reactie ingediend.

Invaren vereist stevige onderbouwing 

Een van de grootste discussiepunten binnen de Wet toekomst pensioenen is hoe moet worden omgegaan met alle opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. Het uitgangspunt is dat pensioenfondsen deze omzetten naar het nieuwe stelsel, in vakjargon “invaren”. Bij invaren wordt het totale fondsvermogen verdeeld over persoonlijke pensioenvermogens en eventuele reserves of voorzieningen. De fondsen kunnen deze verdeling maar één keer doen. En dus moet dit zorgvuldig gebeuren.

DNB introduceert invaarsjabloon 

Zowel richting deelnemers als toezichthouders moeten fondsen onderbouwen dat het invaren ook daadwerkelijk zorgvuldig is gedaan. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de gehele overgang naar het nieuwe stelsel. En dus ook op het invaren. Om het toezicht efficiënt te laten verlopen heeft DNB een sjabloon ontwikkeld dat fondsen moeten indienen bij een voorgenomen invaarbesluit. De informatie die in het sjabloon moet worden ingevuld, kent verschillende dimensies. Zo moet er onder andere informatie gegeven worden over de besluitvorming, over de datakwaliteit, de nieuwe regeling en de transitie-effecten voor deelnemers. Eind juni heeft DNB het invaarsjabloon ter consultatie aangeboden. 

Invaarsjabloon vraagt veel en op onderdelen onduidelijk 

Ortec Finance heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Wat ons opvalt, is dat DNB erg veel informatie opvraagt. Soms zelfs meer dan wettelijk noodzakelijk is. Aangezien pensioenfondsbesturen al hun handen vol hebben aan de hele overgang, lijkt het ons niet wenselijk om onnodig veel extra’s te vragen. 

Daarnaast is een aantal vragen niet helemaal duidelijk. Zo lijkt het alsof alle pensioenfondsen informatie over bruto profijt moeten geven. Voor de meeste fondsen is netto profijt echter de wettelijke verplichting. Het is ons niet duidelijk waarom deze fondsen ook bruto profijt moeten rapporteren.  

Tot slot hebben wij aandacht gevraagd voor het gebruik van maatmensen. Het sjabloon suggereert dat het gebruik van maatmensen bij de berekening van transitie-effecten een versimpeling is. Naar onze mening is dat juist niet het geval. We hebben recent een artikel geschreven waarin het belang van werken met maatmensen wordt benadrukt. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat DNB slechts verwijst naar de wettekst in het Besluit toekomst pensioenen.

Het invaarsjabloon is weer een volgende stap in de overgang naar het nieuwe stelsel. Wat Ortec Finance betreft is het een goede zaak dat de toezichthouder het net ophaalt bij de sector. Uiteindelijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de transitie optimaal te laten verlopen.

Meer weten over vraagstukken rondom invaren? Neem contact op met Chantal de Groot of Mark Irwin. 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm