De uitbraak van het coronavirus heeft flinke impact gehad op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De Duitse 10-jaars staatsrente is gedaald naar -0,6% en aandelen koersen zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in Wuhan zo’n 10% gedaald. De dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen zijn de afgelopen maand 4% tot 6% gedaald.

Welke acties kunnen en moeten er nu genomen worden?

Voordat er allerlei wellicht overhaaste beslissingen genomen worden, is het raadzaam om een Risico Analyse uit te voeren. Hierbij moet een fonds zich de vraag stellen wat de mogelijke scenario’s en gevolgen kunnen zijn. Hierbij moeten niet alleen de financiële maar ook de operationele risico’s in kaart gebracht worden.

Financiële gevolgen

Voor het in kaart brengen van financiële risico’s zullen fondsen nadenken wat de mogelijke gevolgen zijn voor belangrijke economische grootheden zoals groei, inflatie, rente, rendement en volatiliteit. Door het creëren van een aantal toekomstbeelden m.b.t. de ontwikkeling van het coronavirus, kan beredeneerd worden wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn. Denk hierbij aan een beheerste uitbraak van het coronavirus of een wereldwijde pandemie. Het uitdenken van toekomstbeelden  biedt mogelijkheden om te bespreken of er aanvullende beheersmaatregelen genomen moeten worden en wat de effectiviteit van deze beheersmaatregelen is.

Afhankelijk van de investment beliefs van het pensioenfonds kan besloten worden of een aanpassing van de portefeuille wenselijk is. Een pensioenfonds met een lange termijn visie zal minder geneigd zijn structurele aanpassingen in de portefeuille door te voeren. Hierbij is een goed gediversifieerde portefeuille over instrumenten, sectoren en landen een manier om de impact zo veel mogelijk te mitigeren. Op dit moment is het algemene beeld nog dat de impact van de corona uitbraak nog beperkt is tot een aantal regio’s en er nog geen sprake is van een pandemie. Hiermee is er nog geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een wereldwijde langjarige recessie.

Binnen actief beheerde portefeuilles kan het coronavirus meer invloed hebben op de portefeuillesamenstelling. Hierbij geldt dat dit meestal binnen het mandaat van de actieve managers valt. Gezien de grote onzekerheid rondom de ontwikkeling van coronavirus, ligt het voeren van tactisch beleid op basis van recente marktontwikkelingen niet voor de hand.

Sommige pensioenfondsen zullen door de recente marktontwikkelingen de kritische dekkingsgraad hebben doorbroken. Voor deze pensioenfondsen treedt het crisisplan in werking.

Operationele gevolgen

Naast de financiële risico’s moeten pensioenfondsen ook nadenken over de mogelijke operationele risico’s. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een grotere corona uitbraak in Nederland op de lopende processen. Kunnen de pensioenen worden doorbetaald? Kunnen beleggingstransacties worden uitgevoerd? Kunnen medewerkers thuis werken en bestuursvergaderingen doorgaan? Welke maatregelen zijn er genomen bij de uitvoerder, de fiduciair manager, de vermogensbeheerders en de administrateur. Heeft het pensioenfonds zelf een beleid opgesteld om continuïteit van processen te waarborgen?

Wilt u meer informatie over de mogelijke maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Ortec Finance.

 
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm