Onder IORP II zijn pensioenfondsen verplicht ten minste driejaarlijks een zogenoemde eigenrisicobeoordeling uit te voeren. De eigenrisicobeoordeling is een instrument voor een pensioenfonds om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de strategie van het pensioenfonds, de materiële risico’s die het pensioenfonds kunnen bedreigen, de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van het pensioenfonds en de pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers.

Eisen eigenrisicobeoordeling

De eigenrisicobeoordeling geeft inzicht in de effectiviteit van het risicobeheer inclusief de  beheersmaatregelen. De eigenrisicobeoordeling maakt integraal onderdeel uit van de strategie van het pensioenfonds en de resultaten dienen in aanmerking te worden genomen bij het nemen van strategische beslissingen.

De IORP II richtlijn stelt verschillende eisen aan de inhoud van de eigenrisicobeoordeling. Deze dient in ieder geval te bevatten:

 • Een beschrijving van de wijze waarop de eigenrisicobeoordeling in het managementproces en de besluitvormingsprocessen is geïntegreerd. 
 • Een beoordeling van de doelmatigheid van het risicobeheersysteem
 • Indien het pensioenfonds sleutelfuncties aan de bijdragende onderneming uitbesteedt, een beschrijving van de wijze waarop het pensioenfonds belangenconflicten met de bijdragende onderneming voorkomt 
 • Een beoordeling van de totale financieringsbehoeften van het pensioenfonds, met, indien van toepassing, een beschrijving van het herstelplan
 • Een beoordeling van de risico's voor de deelnemers en pensioengerechtigden met betrekking tot de uitbetaling van hun pensioenuitkeringen en de effectiviteit van eventuele corrigerende maatregelen, in voorkomend geval rekening houdend met:
  o Indexeringsmechanismen
  o mechanismen ter verlaging van de uitkering, waaronder de mate waarin de opgebouwde pensioenrechten kunnen worden verlaagd, onder welke voorwaarden en door wie
 • Een kwalitatieve beoordeling van de mechanismen ter bescherming van de pensioenuitkeringen, waaronder in voorkomend geval garanties, convenanten of een andere soort financiële steun van de bijdragende onderneming, verzekering of herverzekering 
 • Een kwalitatieve beoordeling van de operationele risico's
 • Indien bij de beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren, een beoordeling van nieuwe of opkomende risico's, met inbegrip van risico's die met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu verband houden, sociale risico's en risico's in verband met de waardevermindering van activa als gevolg van veranderde regelgeving.

Pensioenfondsen mogen het uitvoeren en documenteren van de eigenrisicobeoordeling afstemmen op de omvang en interne organisatie, alsook tot de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van de werkzaamheden van het pensioenfonds. De eisen die worden gesteld aan de eigenrisicobeoordeling mogen niet tot al te belastende vereisten voor pensioenfondsen leiden.

Vastellen eigenrisicobeoordeling

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het vaststellen van de eigenrisicobeoordeling. Binnen twee weken na de totstandkoming daarvan – en na elke wijziging – moet de eigenrisicobeoordeling aan DNB worden verzonden. Het heeft daarbij de voorkeur dat de eigenrisicobeoordeling een zelfstandig leesbaar document is, met eventueel gerichte verwijzingen naar andere documenten die het pensioenfonds heeft opgesteld (zoals het financieel crisisplan, de actuariële en bedrijfstechnische nota en de haalbaarheidstoets).

Ortec Finance heeft veel ervaring met het uitvoeren van eigenrisicobeoordelingen voor verzekeraars. Vanuit die kennis – en de ervaring die we hebben met risicomanagement voor pensioenfondsen – kunnen we ondersteuning aanbieden bij het opstellen van de eigenrisicobeoordeling:

 • Beschikbaar stellen van een template voor het invullen van de eigenrisicobeoordeling 
 • Relatie met andere documenten in kaart brengen (zoals haalbaarheidstoets, ALM-studie, herstelplan, crisisplan, etc.)
 • Begeleiding bestuurssessie bij het opstellen van de eigenrisicobeoordeling

Meer weten? 

Neem contact op met Loranne van Lieshout.

Gerelateerde insights

X