De afgelopen maanden zijn de rente en inflatie fors gestegen. De dekkingsgraden van pensioenfondsen daardoor ook. Toch lijkt volledige toeslagverlening in veel gevallen nog ver weg. De TBI-grenzen liggen namelijk ook veel hoger. Bovendien is de inflatie zo hoog dat volledige toeslagverlening op gespannen voet kan staan met de overgang naar het nieuwe stelsel.

Update: Sinds het verschijnen van dit artikel heeft De Nederlandsche Bank de inflatie en rente per eind september gepubliceerd. Op basis hiervan is de TBI-grens nog hoger en zal deze in veel gevallen boven de 150% liggen. Als gevolg van de enorme stijgingen van de inflatie heeft de DNB ook een alternatief ingroeipad per 1 oktober gepubliceerd. Een pensioenfonds mag hier gebruik van maken als het van oordeel is dat dit beter past bij het pensioenfonds. De TBI-grens ligt op basis van dit lagere pad ongeveer 10%-punt lager.  

De TBI-grens, wat was dat ook alweer?

Binnen het huidige stelsel moeten pensioenfondsen zich aan een aantal regels houden bij het verlenen van toeslagen. Zo moet de beleidsdekkingsgraad boven de 110% liggen. En dient er voldaan te worden aan de vereiste van toekomstbestendig indexeren. Dit laatste betekent dat er “niet meer toeslag wordt verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is”. De dekkingsgraad vanaf waar pensioenfondsen volledige toeslagen kunnen verlenen, wordt vaak de TBI-grens genoemd. Bij dekkingsgraden tussen de 110% en de TBI-grens kan slechts een deel van de ambitie, veelal prijs- of looninflatie, worden geïndexeerd.

De TBI-grens ligt een stuk hoger dan begin dit jaar, hoe komt dat?

De afgelopen maanden is de rente fors gestegen. Als gevolg daarvan zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen ook gestegen. De ondergrens voor toeslagverlening van 110% is veelal (ruim) gepasseerd. Maar bij een hogere rente ligt de TBI-grens ook een stuk hoger. Voor de TBI-grens geldt bovendien dat de hoogte in belangrijke mate wordt bepaald door de inflatie. Met name voor fondsen die de prijsinflatie als ambitie hanteren geldt dat door het gecombineerde effect van de hogere rente én inflatie TBI-grenzen per eind juni bijna 15%-punt hoger liggen dan begin dit jaar. Per eind september komt daar naar verwachting nog eens 8%-punt bij. De daadwerkelijke hoogte af van de samenstelling en ambitie van het fonds.

TBI grens

* De Nederlandsche Bank publiceert elk kwartaal de inflatie waarmee gerekend moet worden. De rente en inflatie per eind september zijn nog niet bekend. Voor de rente is uitgegaan van de rente per eind augustus. En voor de inflatie is in het eerste jaar gerekend met 10%.

Ter indicatie, als de TBI-grens 125% is, kan bij een dekkingsgraad van 125% de volledige ambitie worden toegekend. Als de TBI-grens echter 140% is, mag bij een dekkingsgraad van 125% maximaal (ongeveer) de helft van de ambitie worden gegeven.

Maar er zijn nu toch versoepelde regels voor indexeren?

In verband met de overgang naar het nieuwe stelsel is het inderdaad mogelijk om eerder en meer indexatie te verlenen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden: Er moet bijvoorbeeld een intentie tot invaren zijn. Dat is niet altijd het geval. Daarnaast moeten pensioenfondsen de zogeheten generatie-effecten beschrijven. Nu de inflatie meer dan 10% bedraagt, zullen de effecten van een volledige toeslagverlening veel groter zijn dan bij “normale” inflaties. Als een toeslag van 10% wordt verleend, daalt de dekkingsgraad met meer dan 10%. Bij de overgang naar het nieuwe stelsel is de te verdelen buffer dan een stuk kleiner. Het is daarom te verwachten dat veel fondsen terughoudend zullen zijn om de versoepelde regels volledig te benutten. In plaats daarvan zullen zij een gedeeltelijke toeslag verlenen. Dit kan dan wellicht ook op basis van de reguliere regels voor indexeren.

Meer weten over de gevolgen van de rente en inflatie voor de toeslagverlening? Neem contact op met Sacha van Hoogdalem of Mark Irwin via onderstaande gegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm