Ortec Finance en SMART Real Estate (SMART) werken samen op het gebied van investeringsanalyses.

Corporaties krijgen door deze samenwerking de beschikking over de SMART Investeringsanalysetool die volledig aangesloten is op de gecertificeerde Ortec Finance waarderingsrekenregels. Corporaties kunnen bovendien investeringsvoorstellen laten valideren door SMART en vergelijken met de corporatie-investeringsbenchmark voor soortgelijke projecten van andere corporaties. In dit bericht vind je meer informatie over Ortec Finance, SMART en de totstandkoming van de samenwerking. Ook nemen we je mee in de toegevoegde waarde ervan voor jouw organisatie.

Ortec Finance helpt woningcorporaties met sturing en waardering

Ortec Finance helpt woningcorporaties met software voor vastgoedwaardering, vastgoedsturing en financiële sturing. Hierbij spelen investeringen een belangrijke rol. Investeringen dragen bij aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van corporaties, nu en in de toekomst. Er zijn verschillende typen investeringen mogelijk, bijvoorbeeld nieuwbouw en verbetering/verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Omdat de financiële ruimte van corporaties begrensd is, moeten corporaties weloverwogen met hun financiële middelen omgaan. De beslissingsondersteunende software van Ortec Finance helpt corporaties bij het maken van de juiste investeringskeuzes. De software geeft inzicht in de toekomstige financiële en maatschappelijke consequenties van een individuele investering, maar vooral ook van het totale investeringsprogramma, in relatie tot het hele vastgoed en financiële beleid van een corporatie.

Afwegingskader investeringen 2019

Corporaties hebben de afgelopen jaren afwegingskaders voor investeringsbeslissingen herzien vanwege dalende rendementen en de invoering van de beleidswaarde. Met een groep van 16 corporaties heeft Ortec Finance in 2019 een pilotproject afgerond, waarin we een goed afwegingskader voor investeringen van corporaties hebben opgesteld. Uit de pilot kwam een set van financiële toetsen naar voren die je voor een investering zou moeten uitvoeren. De normstelling van de financiële toetsen volgt uit het portefeuilleplan van een corporatie en verschilt per type investering. Uit het pilotproject blijkt ook dat het heel belangrijk is om met de normen een duidelijke brug te slaan tussen het portefeuilleplan (en de meerjarenbegroting) en individuele investeringsafwegingen. Het rapport Afwegingskader investeringsbeslissingen is hier te lezen.

Nieuwe SMART Investeringsanalysetool, met de rekenkracht van Ortec Finance

Smart insight 1342020

De aanpak die is ontwikkeld in het pilotproject Afwegingskader Investeringsbeslissingen zagen we terug bij de SMART Investeringsanalysetool, een heldere en intuïtieve online tool die al door veel corporaties werd gebruikt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het gemeenschappelijke concept en de overeenkomstige uitwerking van de financiële toetsen is een mooie grond voor verdere samenwerking gebleken en heeft geleid tot een nieuwe, gezamenlijke en verbeterde investeringsanalysetool. Deze is ontwikkeld in een vergaande samenwerking tussen Ortec Finance en SMART Real Estate. De SMART Investeringsanalysetool is aangesloten op de gecertificeerde waarderingsrekenregels voor de marktwaarde en beleidswaarde van Ortec Finance. Ook hebben we er samen voor gezorgd dat de toetsen uit het Afwegingskader Investeringen in de SMART Investeringsanalysetool beschikbaar zijn.

Uiteraard zorgen we er ook voor dat de data uitgewisseld kan worden tussen de SMART Investeringsanalysetool en de Ortec Finance software:

  1. Waarderingsdata van TMS/WALS naar de SMART Investeringsanalysetool;
  2. Goedgekeurde investeringsvoorstellen van de SMART Investeringsanalysetool naar AM en WALS.

De nieuwe versie van de SMART Investeringsanalysetool is nu beschikbaar. Meer informatie over de SMART Investeringsanalysetool is te vinden in het Whitepaper Investeringsanalyses.

Validatie en benchmark SMART Real Estate

De samenwerking tussen Ortec Finance en SMART Real Estate biedt corporaties een heldere en intuïtieve online tool, die helpt bij het maken van investeringsafwegingen. De samenwerking met SMART Real Estate is extra waardevol, omdat SMART ook investeringsanalyses valideert. Binnen SMART Real Estate is veel taxatiekennis beschikbaar en de adviseurs van SMART kunnen dan ook adviseren over realistische uitgangspunten voor een investeringsanalyse. Daarnaast heeft SMART een benchmark ontwikkeld waarin alle gevalideerde investeringsanalyses zijn opgenomen. Zo kan een corporatie de eigen investeringsprojecten toetsen en vergelijken met projecten van andere corporaties.

Ortec Finance GO

Wanneer u als corporatie zelf vastgoed ontwikkelt in (soms) meer complexe projecten gebruikt u Ortec Finance GO. GO ondersteunt u bij grotere en complexere investeringen. In GO kunnen corporaties een gedetailleerde stichtingskostenopzet opstellen, het project uitzetten en volgen in de tijd: kosten kan je beheersen met behulp van actuals (inclusief de koppeling met het primaire systeem).

Meer weten?

Uiteraard komen we vanuit Ortec Finance en SMART graag met je in contact over het onderwerp investeringsanalyse. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met Pieter Postma of zoek contact met je contactpersoon van Ortec Finance.

Demo aanvragen

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm