Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe (open) norm ‘keuzebegeleiding’ van kracht als onderdeel van de ‘Wet toekomst pensioenen’ (Wtp). Deze nieuwe norm verplicht pensioenfondsen tot het verrichten van (meer) inspanningen bij het begeleiden van hun deelnemers.

De nieuwe keuzebegeleidingsnorm lijkt lastig te zijn voor pensioenfondsen. Tot hoe ver reikt deze inspanningsverplichting en hoe verhoudt deze norm zich t.o.v. het verbod op het geven van breder financieel advies? Hieronder gaan wij verder in op de implicaties van deze nieuwe norm en wat wij voor u kunnen betekenen.

De ‘open’ norm keuzebegeleiding

De keuzebegeleidingsnorm (artikel 48a Pensioenwet) stelt met name dat de pensioenuitvoerder de deelnemer op een adequate wijze moet begeleiden bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst. Onderdeel van deze norm is dat fondsen een (digitale) keuzeomgeving dienen in te richten die het mogelijk maakt voor de deelnemer om passende keuzes te maken.

Onze visie is dat een adequate keuzebegeleiding alleen mogelijk is bij een compleet beeld van de financiële situatie van de deelnemer. Ook als het alleen gaat om keuzes binnen de eigen regeling. Hoe kan je anders een deelnemer passend begeleiden naar bijvoorbeeld een vervroegde pensioendatum als blijkt dat de partner geen pensioen heeft en bovendien sprake is van een hoge hypotheekschuld die nog doorloopt tot ver in de pensioenjaren. Voor dergelijke keuzes is een holistisch inzicht nodig!

Waar ligt grens tussen financieel advies en financieel inzicht

Naast deze norm heeft het pensioenfonds ook een civielrechtelijke zorgplicht richting hun deelnemers. Ook vanuit deze zorgplicht komt een duidelijke inspanningsverplichting om deelnemers te helpen met het maken van juiste keuzes. Fondsen vinden het lastig om hier goed invulling aan te geven omdat deze zorgplicht op gespannen voet zou kunnen staan met het verbod op het geven van financieel advies. Dit verbod geldt echter niet voor de advisering over de eigen regeling. En ook buiten de eigen regeling is het prima mogelijk om suggesties te doen aan de deelnemer zonder het verbod op financieel advies te schenden. Deelnemers helpen de juiste pensioenkeuzes te maken door daarbij hun totale financiële situatie in kaart te brengen, is in onze ogen een adequate invulling van de open norm keuzebegeleiding en vanuit zorgplicht misschien zelfs wel noodzakelijk. Je hoeft daarbij niet voorbij de grens financieel advies (conform de Wft) te gaan.

De AFM heeft hierover een leidraad geschreven. Daarin stelt zij dat er ‘uiteraard’ informatie over de financiële situatie mag worden ingewonnen. Over ‘advies’ zegt de AFM dat naast het feit dat dit bij beleggingsvrijheid in de regeling verplicht is, er ook advies gegeven mag worden over keuzes buiten de regeling zoals het wijzen op de mogelijkheid in een derde pijler product bij te sparen als dat verstandig is. Uiteraard, zolang het maar niet over specifieke producten van een specifieke aanbieders gaat. Over het gebruik van geautomatiseerde systemen binnen de keuzeomgeving geeft de AFM aan dat dit geen verplichting is, maar dat het wel kansen biedt.

Financieel inzicht geven hoeft niet lastig te zijn

Het lijkt in de praktijk niet eenvoudig om de deelnemers te helpen om de juiste keuze te maken:

  • Men is vaak niet geïnteresseerd in pensioen; voor veel mensen ligt het pensioen nog ver weg. Het is lastig om deelnemers te motiveren om nu pensioenkeuzes te maken waar ze pas veel later de vruchten van zullen plukken.
  • Pensioen wordt bovendien vaak als complex ervaren. Om de juiste keuzes te maken is enige kennis van pensioen of financiën nodig.
  • Het maken van de juiste keuzes vergt enige inspanning. Men zal zich in moeten spannen om kennis op te doen van de keuzes. Daarnaast kunnen de beste keuzes gemaakt worden als het totale financiële plaatje helder is. Het verzamelen van dit integrale inzicht zou een tijdrovende inspanning kunnen zijn als dit niet geautomatiseerd is.

Allemaal waar, maar als je de begeleiding leuk en simpel maakt via een bij voorkeur digitale keuzeomgeving, blijken bovengenoemde drempels erg mee te vallen. Aansprekende klantreizen met een efficiënte workflow (ondersteund door een mooi UX-design) zijn uitermate geschikt om de deelnemer ‘bij de les’ te houden. En als je snel geautomatiseerd informatie kunt verzamelen, verkrijg je al snel een persoonlijk financieel inzicht. Dat het een digitale omgeving betreft, betekent dat nog niet dat de deelnemer het allemaal zelf hoeft te doen. Je kunt ook werken met pensioenconsulenten of externe adviseurs die beschikbaar zijn om mee te kijken bij de belangrijkste keuzes.


Digitale keuzeomgeving voor passende keuzes

Ortec Finance kan helpen met zowel het opstellen van een beleidsplan rond keuzebegeleiding als het inrichten van een digitale keuzeomgeving.

Bij het beleidsplan moet u denken aan kennissessies, bepalen van het ambitieniveau en het opstellen van een implementatieplan. Met onze oplossingen voor een digitale keuzeomgeving, die deelnemers in staat stelt om passende keuzes te maken, hebben we specifiek aandacht voor de verschillende barrières die mensen ervaren bij het maken van keuzes rondom pensioen. Hierbij werken we samen met verschillende toonaangevende partners die ieder gespecialiseerd zijn in een specifiek onderdeel van de inrichting van deze keuzeomgeving. Met onze oplossingen kunnen wij op een kostenefficiënte wijze invulling kunnen geven aan de open norm keuzebegeleiding op een manier waarbij de deelnemer echt geholpen wordt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm