Uw privacy

Ortec Finance B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Ortec Finance persoonsgegevens verwerkt van relaties w.o. prospects, klanten en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Ortec Finance zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ortec Finance Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Ortec Finance uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan relaties verzamelt en verwerkt Ortec Finance hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

Op basis van welke grondslag verwerkt Ortec Finance persoonsgegevens?

Ortec Finance verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om contact te houden over (de voortgang van) van projecten.

Ortec Finance verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Ortec Finance. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Ortec Finance haar klanten en websitebezoekers betere informatie kan geven als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Ortec Finance persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Wij verzamelen op de volgende manieren:

  • Wanneer u producten en/of diensten van Ortec Finance afneemt. Dit kan via onze website, bij bezoek aan uw bedrijf door onze accountmanager;
  • Wanneer u contact heeft met Ortec Finance. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enqueÌ‚tes, inschrijft voor cursussen of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert; Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om klanten en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Ortec Finance rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Wij streven naar een gebruiksvriendelijke website. En proberen u op maat gemaakte content aan te bieden tijdens uw bezoek aan onze website of met onze nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Ortec Finance indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Ortec Finance, onder vermelding van AVG, security@ortec-finance.com

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ortec Finance deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In overige gevallen verstrekt Ortec Finance uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ortec Finance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Ortec Finance gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ortec Finance bewaart uw gegevens niet langer dan u het ons toestaat. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Ortec Finance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Ortec Finance een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Ortec Finance uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten en producten te verbeteren alsmede u te informeren. Indien u uw gegevens niet wenst achter te laten, kunnen wij u helaas niet op de hoogte stellen van onze producten en diensten of updates aan de door u afgenomen producten. Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Ortec Finance, t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 2891, 3000 CW Rotterdam of email: security@ortec-finance.com.

Klachten:

Mocht u van mening zijn dat wij niet correct met uw gegevens zijn omgegaan dan kunt u middels de bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Mocht u vervolgens nog steeds van mening zijn dat wij niet juist met uw gegevens zijn omgegaan dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u de website van deze instantie bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm