Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de politieke agenda van vandaag de dag. Corporaties zijn een cruciale partij in het realiseren van de klimaatdoelstellingen, het huisvesten van kwetsbare burgers en het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en buurten. Daar komt bij dat er nog steeds een groot tekort is aan (betaalbare) woningen in Nederland. Er dus veel druk op corporaties om te investeren, maar tot hoever kan de corporatie gaan met behoud van financiële gezondheid?

Veel corporaties hebben behoefte aan eigen normen voor de financiële kengetallen voor hun financiële sturing. Hoe onderbouw je de keuze voor het gebruik van andere normen dan die uit het gezamenlijk beoordelingskader van Aw/WSW? Hoe kun je dit uitleggen aan stakeholders en toezichthouders? En hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat je niet onnodig veel buffer aanhoudt? Samen met Zayaz, Domesta, Servatius, Beter Wonen, Staedion, Havensteder, Waardwonen, l’Escaut, Wonen Limburg en Het Gooi en omstreken werken Accent Advies en Ortec Finance aan een nieuwe methodiek voor dit vraagstuk.

Proces Eigen Normen

We werken in vijf stappen toe naar een opslag (ICR, solvabiliteit) of een afslag (LTV) op de normen voor de financiële kengetallen. Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur.


Risicobereidheid

Het bepalen van een interne norm start bij de vraag wat de risicobereidheid van een corporatie is. Deze is afhankelijk van de manier waarop de corporatie naar risico’s kijkt (risicofilosofie) en de mate van volwassenheid van het risicomanagement in de organisatie. Een corporatie die actief risico’s identificeert en beheerst, kan beter anticiperen en sneller reageren op risico’s en kan derhalve met lagere buffers werken. Door een selectie van strategische risico’s en macro economische scenario’s door te rekenen op de MJB en deze te beoordelen aan de hand van een meetlat ontstaat er een voorstel voor interne normen. Dit voorstel bespreken Accent en Ortec Finance met de corporatie en vervolgens faciliteren we een eerste gesprek hierover met een door de corporatie gekozen groep betrokkenen (bestuurders, managers, controllers, RvC leden). Uiteraard is het mogelijk om de verdere dialoog hierover ook door Accent en Ortec Finance te laten faciliteren.

Interesse?

De eerste resultaten van de pilot geven een goede basis om dit product nu al breder te gaan aanbieden aan corporaties. Mocht je interesse hebben, neem gerust contact op met Isabel Mandour.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm