Bron: Staat van de corporatiesector 2022

Op 2 maart 2023 verscheen de jaarlijkse Staat van de corporatiesector. Hierin beschrijft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in 2022. Wil je weten wat deze ontwikkelingen zijn? En wat deze kunnen betekenen voor de beleidskeuzes van jouw corporatie?

In een serie van blogs nemen we je mee door het rapport van het Aw. We behandelen: Signalen, Omstandigheden, De prestaties van de sector en Conclusies en halen er voor je uit wat belangrijk is voor jouw corporatie.

We starten met Signalen. Houdt onze website en onze LinkedIn pagina in de gaten voor de opvolgende blogs.

Signalen

In de Staat van de corporatiesector benoemt de Aw de belangrijkste signalen die een risico vormen voor het functioneren van de sector (en die buiten de invloed van de Aw liggen). 
Dit zijn:

 1. Inzicht in de realiseerbaarheid van lokale prestatieafspraken en begrotingen van corporaties is essentieel voor effectieve regie over de volkshuisvesting. 
  Lokale afspraken moeten leiden tot het behalen van de Nationale Prestatie Afspraken en de Woon- en Bouwagenda. Inzicht in de realiseerbaarheid hiervan loopt via de lokale afspraken meerjarenbegrotingen van corporaties. Er wordt aangegeven dat hierin meer ambities dan realistisch waar te maken plannen staan. Doordat omgevingscondities, zoals voldoende locaties, niet voldoende op orde zijn. Meer scherpte is gewenst zodat het Rijk vroegtijdig beeld krijgt van de spanning tussen ambitie en realisme en bijgestuurd kan worden op de omgevingscondities.
 2. Voldoende grond voor de nieuwbouw van corporaties is noodzakelijk. Meer ruimte voor corporaties voor het verwerven van grond kan hierbij een belangrijke factor zijn. 
  In de Nationale prestatieafspraken wordt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat corporaties voldoende toegang krijgen tot locaties bij de gemeenten gelegd. De Aw geeft aan dat een actievere rol van corporaties bij grondverwerving kan bijdragen aan extra nieuwbouw. De forse verliezen op grondposities uit het verleden worden niet vergeten: via het toezicht op de kwaliteit van de governance wil de Aw borgen dat corporatie goed met extra vrijheid in het verwerven van grondposities omgaan.
 3. Toenemende afstemming van de huren op lage inkomens maakt de gewenste kwaliteitsgroei van corporatiewoningen onzeker. 
  De Aw stelt dat een te grote afstemming van de huren op de lage inkomens het onmogelijk maakt om voldoende te investeren in verduurzaming, verbetering en nieuwbouw. De eenmalige huurverlaging in 2023 zal de relatie tussen prijs en kwaliteit verder verzwakken.

Nieuwe signalen

 • Een nieuwe toets op de financiële haalbaarheid van de opgaven is nodig in 2023. In de zomer van 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken doorgerekend op de financiële haalbaarheid, maar ongunstige macro-economische ontwikkelingen en de effecten van de afspraken over betaalbaarheid maken een nieuwe toets nodig.
 • Eenduidig meten van de woon- en bouwtechnische kwaliteit is nodig om afspraken over de kwaliteit van woningen te monitoren.
 • De uitkomsten van de toets op de financiële haalbaarheid van de opgaven worden realistischer wanneer de verschillen tussen de normwaarden en de waarden waarmee corporaties rekenen, worden meegenomen. Op die manier ontstaat een realistischer beeld van de financiële haalbaarheid.

Signalen uit eerdere versie van de Staat die nu relevant zijn

 • Corporaties hebben inzicht nodig in de onderbouwing van de bovengrens voor de geborgde leningenportefeuille en daarmee de eventuele ontwikkeling.
 • ATAD-regelgeving past niet bij corporaties.
 • Het sneller afschaffen van de markttoets is nodig om de bouw van 50.000 middenhuurwoningen te stimuleren

Vervolg

Houdt onze website en onze LinkedIn pagina in de gaten voor de opvolgende blogs.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met je Ortec Finance contactpersoon of direct met Annique Verkoeijen via onderstaande gegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm