Ortec Finance en Vabi werken al jaren samen. We bieden een combinatie van software, opleiding en advies, en combineren kennis van financiële sturing en vastgoedsturing met kennis van de technische kant van het vastgoed. Onze oplossingen helpen corporaties al jaren om hun processen te professionaliseren en om kosten te besparen. In 2015 hebben Ortec Finance en Vabi hun samenwerking geïntensiveerd. Samen helpen we woningcorporaties om hun beleid te bepalen, uit te voeren en te monitoren op vier gebieden:

Vastgoedsturing

Ortec Finance en Vabi zijn samen marktleider op het gebied van vastgoedsturing. Meer dan 50 corporaties werken met onze oplossingen.

Samen ontwikkelden wij hiervoor AM. Met AM kunnen woningcorporaties het gehele assetmanagement proces doorlopen: analyseren welke complexen goed en welke slecht presteren (zowel in het verleden als in de toekomst), alternatief complexbeleid doorrekenen en de maatschappelijke en financiële prestaties van het alternatieve beleid vergelijken met die van het huidige beleid. Op deze manier kunnen corporaties optimale complexkeuzes maken die passen binnen de strategische keuzes van hun organisatie. Inmiddels is AM opgegaan in SAM, waarbij AM het tactische onderdeel is binnen SAM.

Enkele functionaliteiten van Bryder zijn beschikbaar voor gebruikers van SAM. Zo zijn alle complexbeleidskeuzes uit SAM in samenwerking met Bryder zichtbaar gemaakt in 3D op de kaart in een presentatielaag en zijn de keuzes hiermee op een leuke en makkelijke manier in te zien door de medewerkers in de organisatie.

Het kader voor het assetmanagement bestaat onder andere uit een financieel haalbare portefeuillestrategie. Het is van belang om snel beleidsvarianten te kunnen opstellen en de impact daarvan op de portefeuille én op de financiële haalbaarheid inzichtelijk te hebben. Dat kan bij uitstek met SAM van Ortec Finance. Het betreft hier het strategische onderdeel binnen SAM.

Bij het managen van vastgoedprojecten speelt het sturen op financieel resultaat en het beheren van de risico’s een belangrijke rol. Betrouwbare projectcalculaties en kasstroomprognoses zijn cruciaal om projecten tot een goed einde te brengen. Daarnaast nemen het detailniveau en de behoefte aan informatie in veel organisaties alsmaar toe. Dit vereist efficiënte en heldere werkprocessen. Met de oplossing GO van Ortec Finance krijgen corporaties meer grip op hun vastgoedprojecten.

Onze oplossingen

Financiële sturing en vastgoedwaardering

Meer dan 280 corporaties vertrouwen op de oplossingen van Ortec Finance voor hun financiële sturing en vastgoedwaardering.

Gedurende het hele jaar zijn corporaties bezig met het opstellen van financiële rapportages, van de meerjarenbegroting, tot de jaarrekening met de externe verslaglegging richting de toezichthouders. Het in kaart brengen van de toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van het vastgoed is hierbij van essentieel belang. Dit vormt immers de basis voor deze financiële rapportages. WALS is het prognosemodel van Ortec Finance, dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert.

Op het gebied van vastgoedwaardering is Ortec Finance met TMS en AVM ook toonaangevend in de woningcorporatiesector. Met de waarderingsapplicatie TMS kan het vastgoed op elk gewenst moment worden gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde rekenmodellen waardoor een betrouwbare en consistente taxatie is verzekerd. De oppervlaktebepaling voor de marktwaarde in verhuurde staat (NEN 2580) kan worden geleverd met behulp van Digital Twins en Vabi Vastgoeddata. Hierin verbinden wij met onze kennis de afdelingen vastgoed en financiën met elkaar. Met behulp van ons automated valuation model (webbased) AVM kunnen zelfstandig leegwaarden en markthuren van een gehele woningportefeuille in één keer worden bepaald.

Onze oplossingen

Duurzaamheid

Hoe moeten woningcorporaties verduurzamen? En kunnen ze dat betalen? Om woningcorporaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze opgave trekken Vabi en Ortec Finance samen op. De kennis van Vabi op het gebied van verduurzaming en energieprestaties van gebouwen combineren we met de financiële kennis van Ortec Finance.

Duurzaamheidseffecten

Vabi beschikt over gedetailleerde kennis over mogelijkheden, effecten en kosten van verduurzaming. Deze kennis wordt gecombineerd met onze kennis over de financiële gevolgen voor de balans, de winst- en verliesrekening en de financiële ratio’s. Wij ondersteunen corporaties hiermee om een strategisch portefeuilleplan op te stellen, waarin de duurzaamheidambitie van de woningcorporatie, in samenhang met andere ambities, is opgenomen. Corporaties krijgen hiermee op elk niveau, van strategisch, tactisch tot operationeel, inzicht in de prestaties die ze leveren op het gebied van duurzaamheid.

De duurzaamheidsberekeningen van Vabi (gemiddelde energielasten van woningen, energie-index en CO2 uitstoot) zijn opgenomen in SAM en WALS.

Onze oplossingen


CO2-neutraal in 2050

Aedes heeft namens de woningcorporaties afgesproken dat de woningvoorraad van woningcorporaties in 2050 CO-neutraal moet zijn. Dit is een grote en ingrijpende opgave. Om corporaties te helpen om hiervoor een plan te maken en uit te voeren, hebben Vabi en Ortec Finance de onderstaande Infographics gemaakt. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe corporaties met behulp van onze modellen de juiste stappen zetten naar een CO2-neutrale voorraad.

Ortec Finance ondersteunt u bij het verduurzamen van uw woningvoorraad

Lees hier het bijbehorende artikel


De route naar een CO2-neutrale woningvoorraad

route-naar-co2-neutrale-woningvoorraad

Lees hier het bijbehorende artikel

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm