In 2050 moeten alle woningen van woningcorporaties CO2-neutraal zijn. Om dit doel te bereiken gaan woningcorporaties hun woningen de komende jaren in rap tempo energiezuiniger maken. Ortec Finance wil corporaties hier zo goed mogelijk bij ondersteunen. Onder andere door in samenwerking met Vabi nieuwe modules toe te voegen aan onze modellen.

CO2-neutraal in 2050

Aedes heeft namens de woningcorporaties de afspraak gemaakt dat de woningvoorraad van woningcorporaties in 2021 een gemiddeld energielabel B heeft en dat alle woningen in 2050 CO2-neutraal zullen zijn. Om dit te bereiken moet er nog veel gebeuren. In 2018 wordt er daarom door alle woningcorporaties een plan van aanpak gemaakt, waarin staat hoe zij dit zo goed en goedkoop mogelijk kunnen realiseren.

Routekaart

Om corporaties te ondersteunen bij hun plan van aanpak heeft Aedes een routekaart opgesteld. De routekaart is een behoefteraming, waarbij inzichtelijk wordt hoeveel woningen er aangepakt moeten worden en wat het indicatieve budget is wat hiervoor nodig is. Door het invullen van de routekaart krijgen corporaties inzicht in de eigen langetermijnstrategie op weg naar CO2-neutrale woningen in 2050. Daarnaast krijgen zij een overzicht van de mix aan maatregelen die daarvoor nodig is.

Samenwerking Vabi

Om woningcorporaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningvoorraad trekken Ortec Finance en haar samenwerkingspartner Vabi samen op. De kennis van Vabi op het gebied van verduurzaming en energieprestaties van gebouwen wordt gecombineerd met de financiële kennis van Ortec Finance. Er worden duurzaamheidmodules toegevoegd aan onze modellen door gebruik te maken van Vabi Assets Energie. Vabi beschikt over gedetailleerde kennis over mogelijkheden, effecten en kosten van verduurzaming. Deze kennis wordt gecombineerd met de kennis van Ortec Finance over financiële gevolgen voor de balans, de winst- en verliesrekening en de financiële ratio’s. Hierdoor wordt u optimaal ondersteund om een strategisch portefeuilleplan op te stellen, waarin de duurzaamheidsambitie van uw corporatie, in samenhang met andere ambities, is opgenomen.

Infographic

Samen met Vabi hebben we onderstaande infographic gemaakt. Deze infographic laat zien hoe je in drie stappen de energieopgave vertaalt in een portefeuilleplan voor de komende 10 tot 15 jaar.

Duurzaamheidsmodule SBI

SBI is het strategisch beleidsinstrument van Ortec Finance. Het model is bedoeld voor het maken van een strategisch portefeuilleplan. In dit plan maakt u de afweging hoe u met uw vastgoed uw maatschappelijke doelen dient, binnen uw financiële mogelijkheden. Aan SBI is een duurzaamheidsmodule toegevoegd waarmee woningcorporaties een inschatting kunnen maken van de gemiddelde energielasten van woningen. Ook kan de energetische kwaliteit van een woning in SBI worden aangegeven door middel van de Energie-Index. Hierdoor worden de gemiddelde energieprestaties en energielasten van de woningvoorraad inzichtelijk. Bij alle investeringen is het mogelijk om effecten op de energieprestaties en de energielasten mee te nemen, om zo optimaal inzicht te krijgen in de prestaties die u levert op het gebied van duurzaamheid.

Verdere ontwikkelingen

Aan SBI wordt op korte termijn nog functionaliteit toegevoegd om het verloop van de CO2 uitstoot van de portefeuille in beeld te brengen, en de invloed van toekomstige investeringen daarop. Na SBI zijn onze andere modellen aan de beurt. Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit gebied.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm