Een afnemende prijsinflatie

Ieder kwartaal brengen wij een Ortec Finance Scenarioset (OFS) met macro-economische parameters uit voor de woningcorporaties. De OFS bevat onze meest recente verwachtingen zodat ook jouw corporatie actuele inzichten heeft in de gevolgen van macro-economische ontwikkelingen.

De verwachte ontwikkeling van de economische parameters gebruik je voor de (meerjaren)begroting of een gevoeligheidsanalyse. Daarnaast zijn de gerealiseerde rentestanden van 31-12-2022 opgenomen in de OFS, die je gebruikt voor de marktwaardering van de leningen. Aanvullend bevat de OFS een set van 2.000 even waarschijnlijke scenario’s. Met deze set van economische scenario’s is het mogelijk om de financiële risico’s van jouw corporatie te bepalen middels onze Risicomodule.

Wil je kennismaken met de Risicomodule, dan is het in dit kwartaal ook mogelijk om de “introductieanalyse RM” te laten uitvoeren op de eigen WALS dPi-dataset. Tegen gereduceerd tarief voert Ortec Finance een risicoanalyse uit op de meerjarenbegroting en presenteert de uitkomsten hiervan aan de corporatie. Heb je interesse of wil je meer informatie bekijk dan de introductieanalyse macro-economische zekerheid.

De nieuwe OFS is voor klanten vanaf nu te vinden op ons klantenportaal en de SaaS omgeving. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van het vorige kwartaal.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige kwartaal

Naast het publiceren van de nieuwste OFS, lichten we de wijzigingen toe ten aanzien van onze inzichten ten opzichte van de OFS van het vorige kwartaal. Op deze manier geven de vernieuwde inzichten je direct de mogelijkheid om een inschatting te maken van het effect op de eigen woningcorporatie. De grootste wijzigingen in de korte termijn verwachtingen van dit kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal zijn als volgt:

  • De verwachte prijsinflatie voor 2023 (5,1%) is lager in de nieuwe OFS.
  • Daarentegen is de verwachting van de looninflatie in 2023 (4,0%) en 2024 (4,2%) hoger dan eerder ingeschat.
  • Ook in deze OFS is de verwachte waardedaling ten opzichte van de vorige OFS toegenomen. De verwachting voor 2023 is een daling van 5,3% waar eerder slechts een beperkte verwachting van 1,1% was verwacht

In de overige parameters zien we lichte stijging in de nieuwe verwachtingen vanuit de OFS. Zie hiervoor ook de bijlage van dit artikel. Met uitzondering van de hoger verwachte looninflatie (wat leidt tot een hogere verwachte huurontwikkeling) zorgen de nieuwe verwachtingen uit de OFS Q1 voor een verslechterde financiële uitgangspositie. Het is dan ook raadzaam om de impact van deze nieuwe economische verwachtingen inzichtelijk te maken door een nieuwe doorrekening te maken van de afgelopen begroting met deze nieuwe economische vooruitzichten.

Verwachting prijsinflatie

De inflatie van de afgelopen drie maanden is wat lager uitgevallen dan eerder verwacht. Als gevolg hiervan is de verwachte prijsinflatie voor 2023 ook naar beneden bijgesteld (van 7,4% naar 5,1%). De huurontwikkeling is naar aanleiding van de nationale prestatieafspraken gekoppeld aan de looninflatie voor de jaren 2023-2025. Daarom zal de impact van deze wijziging beperkt zijn.

Verwachting looninflatie

De laatste reeks die we graag onder de aandacht willen brengen is de hoger verwachte looninflatie. Deze wijziging heeft, in tegenstelling tot de vorige twee reeksen, wel een forse impact op de financiële prognoses van corporaties. Zoals eerder in dit artikel aangegeven is de huurontwikkeling voor de komende drie jaar gekoppeld aan de looninflatie (-0,5%). Daarnaast is de looninflatie ook gekoppeld aan de beheerlasten van corporaties. De hoger verwachte looninflatie zorgt er dus voor dat de verwachte huuropbrengsten zullen toenemen, evenals de beheerlasten. De toename vanuit de huurkasstroom zal echter wel groter zijn dan de stijging van de beheerlasten. Kortom, de nieuwe OFS zorgt op dit vlak voor een verbeterd vooruitzicht voor corporaties. Voor 2023 (4,0%) en 2024 (4,2%) zijn de verwachtingen ongeveer 0,8 procentpunt hoger ingeschat.

Verwachting huizenprijzen

Evenals voor de prijsinflatie zien we dat de verwachte ontwikkeling van de huizenprijzen op de korte termijn lager is dan in de vorige OFS. De laatste maanden van 2022 zijn er namelijk forse waardedalingen waargenomen. Hierdoor is de verwachting van 2023 (-5,3%) en verder naar beneden zijn bijgesteld. Naar verwachting ligt het dieptepunt in 2023, waarna een langzaam herstel wordt ingezet.

Met de afschaffing van de verhuurderheffing is ook deze reeks in belang afgenomen voor corporaties, omdat dit niet meer doorwerkt in de kasstromen en de beleidswaarde van woningen. Echter zullen met deze nieuwe OFS de toekomstige verkoopopbrengsten fors lager uitvallen.

 

 

Bijlage overige grafieken

In deze bijlage worden de overige grafische verschillen tussen de macro-economische verwachtingen tussen de OFS Q4 2022 en OFS Q1 2023 de getoond.

 

 

 

 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm