Als de rente laag is dan kunnen woningcorporaties goedkoop nieuwe leningen aantrekken. Dit betekent minder rente-uitgaven en dus meer ruimte over voor de maatschappelijke kerntaken van de corporatie. Een lage rente is dus gunstig zou je denken. Een lage rente heeft echter ook een keerzijde. Een lagere rente zorgt voor een hogere marktwaarde van de leningen en dat is vanuit de corporatie gezien ongunstig. Vervroegde aflossingen van leningen worden duurder en als de corporatie in discontinuïteit komt dan dienen de leningen afgewikkeld te worden tegen de hogere marktwaarde.


In februari 2024 heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de Richtlijn Geborgde leningen aangepast. Een nieuwe voorwaarde bij het aantrekken van een geborgde lening is: “De rente-typische looptijd van de te borgen geldlening is maximaal dertig jaar op het moment dat het verval van de totale door WSW geborgde leningenportefeuille (inclusief deze lening) in het tijdvak langer dan 30 jaar 40% of meer bedraagt.” Het percentage langlopende leningen van meer dan 30 jaar is begrensd op maximaal 40% vanwege het renterisico en voor een egaal aflossingspatroon. De marktwaarde van leningen stijgt harder bij langere looptijden in het geval van een toekomstige rentedaling. Hierdoor neemt het vereiste kapitaal toe, wat gevolgen kan hebben voor de borgingsruimte. Zo kunnen de WSW/Aw discontinuïteitsratio’s, dekkingsratio en onderpandratio eerder knellend worden.

Meer inzicht in onzekerheid en impact

Het doel van dit artikel is om meer inzicht te verkrijgen in de onzekerheid van de rente en de impact van de rente op de marktwaarde van leningen. Dit laten we zien aan de hand van een analyse op een fictieve voorbeeldlening. In het eerste deel van de analyse richten we ons op de jaarrekening waarin de marktwaarde van leningen een verplicht onderdeel is. We vergelijken de rente van ultimo 2023 met het voorgaande jaar 2022 en de impact hiervan op de marktwaarde van leningen. In het tweede deel van de analyse lichten we de verschillende methodieken toe in de toepassing van de rente voor de bepaling van de marktwaarde van leningen in de jaarrekening en in de discontinuïteitsratio’s dekkingsratio en onderpandratio. In beide analyses laten we tevens zien wat de impact is van verschillende looptijden van leningen op de marktwaarde in het geval van renteveranderingen.


Download hier een PDF met het volledige artikel


Hoe werkt dit in WALS?

Indien je gebruik maakt van WALS en je wilt weten hoe je de marktwaarde van de leningen van jullie eigen corporatie in WALS kan bepalen of hoe deze marktwaarde berekend wordt, dan verwijzen we je naar het proceduredocument “Marktwaarde van leningen”, dat te vinden is op de WALS SaaS omgeving of op ons klantenportaal. Ieder kwartaal is een nieuwe Ortec Finance Scenarioset (OFS) beschikbaar waarin ook een update is van onze prognoses van de rentecurve richting de toekomst. Deze kan met WALS doorgerekend worden voor inzicht in het marktwaardeverloop van leningen in het meerjarenperspectief.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wil je sparren over hoe je als woningcorporatie meer inzicht kunt krijgen in de gevoeligheid van de rentecurves op jullie eigen leningenportefeuille? Neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Sow Sum of Cherise via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm