Voor de derde keer heeft Ortec Finance in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor elke woningcorporatie de indicatieve bestedingsruimte (IBW) bepaald.

Dit jaar niet alleen voor de DAEB-tak maar ook voor de niet-DAEB tak. Het ministerie van BZK publiceert jaarlijks vóór 1 juli de uitkomsten van de IBW zodat de informatie kan worden gebruikt bij het maken van prestatieafspraken van woningcorporaties met gemeenten en huurdersorganisaties. Het rapport Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2018 is nu beschikbaar.

In het rapport worden de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de indicatieve omvang van de extra bestedingsruimte waarover een woningcorporatie beschikt, beschreven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de uitkomsten van de berekeningen. Verder bevat het rapport een verschillenanalyse ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar en een nadere toelichting op de betekenis van de berekende bedragen.

Het rapport is hier te downloaden. Meer informatie en de cijfers met betrekking tot de IBW 2018 kunt u hier vinden.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm