Ortec Finance is marktleider op het gebied van Asset Liability Management (ALM) voor pensioenfondsen. Een ALM-analyse helpt je bij je strategische besluitvorming door inzicht te geven in hoe de belangrijkste risicofactoren voor de balans van je pensioenfonds doorwerken. Daarnaast geven ALM analyses inzicht in de mate waarin je strategische beleid in staat is om de strategische doelstellingen te realiseren. Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance advies en software (GLASS) voor het modelleren van activa, passiva en beleidsinstrumenten van een pensioenfonds. Bekijk het overzicht van de laatste ontwikkelingen over het nieuwe pensioenstelsel in Nederland.

Bij het vaststellen van het strategische beleid moeten Pensioenfondsen afwegingen maken tussen lange termijn doelstellingen, zoals het realiseren van de indexatie ambitie, en de korte termijn restricties, zoals het voorkomen van kortingen van pensioenaanspraken. Een ALM analyse geeft inzicht in de belangrijkste risicobronnen. Daarnaast wordt door middel van een ALM analyse inzicht gegeven in de mogelijke ontwikkeling van belangrijke grootheden zoals het niveau van de premie, de mate waarin de nagestreefde pensioenopbouw kan worden gerealiseerd, de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de mate waarin de aanspraken geïndexeerd kunnen worden. Door middel van een ALM analyse kan een bestuur een strategisch beleid formuleren dat gericht is op het bereiken van de doelstellingen. Hierbij kan zij rekening houden met een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.

Het resultaat van een ALM-studie is een strategisch beleidskader, met een integraal (dynamisch) beleggings-, premie en toeslagenbeleid, dat rekening houdt met het FTK. Je kunt een ALM-analyse ook gebruiken ter ondersteuning van een meer gedetailleerde invulling van je beleggingsbeleid, zoals verder detaillering van je beleggingsportefeuille of een analyse naar allerlei vormen van dynamisch beleggingsbeleid: een dekkingsgraad afhankelijk beleggingsbeleid, inzet van derivaten ter voorkoming van diepe onderdekkingen of rente afhankelijk rentehedge varianten.

Ook voor het vaststellen van de optimale lifecycles voor een beschikbare premie regeling is een ALM analyse een goed hulpmiddel.

Wij kunnen je met behulp van ons ALM model ook ondersteunen bij het uitvoeren van de Haalbaarheidstoets, het vaststellen van een herstelplan, het aanleveren van informatie voor de jaarlijkse pensioencommunicatie aan deelnemers (Uniforme RekenMethode-URM) of voor het vaststellen van de risicohouding voor je DC regeling.

Het vaststellen van een strategische beleid verwijst naar de eerste stappen van de Strategische Risicomanagement cyclus. Veranderingen in de financiële positie of marktomstandigheden hebben invloed op de haalbaarheid van de strategische doelstellingen. Dit vereist continue evaluatie van de strategie, aangeduid als Strategisch Risicomanagement. Om je hierbij te ondersteunen heeft Ortec Finance de Ortec Finance Risk Navigator ontwikkeld.

Meer over Risico Management

 

GLASS platform ondersteunt beleggingsbeslissingen

Onze ALM simulatie software is gebaseerd op een integrale benadering van de gehele balans. Door middel van ons simulatie model zijn wij in staat om de ontwikkeling van je beleggingen, de pensioenverplichtingen en je strategische beleid op een consistent manier te analyseren. Onze software geeft je veel mogelijkheden om verschillende beleidsalternatieven uit te testen. Door middel van zowel numerieke als grafische output stellen wij je in staat om de mogelijke impact van strategische beslissingen te doorgronden.

Meer over GLASS

Contact

Sacha van Hoogdalem

Managing Director

Chantal de Groot

Team Leader ALM
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm