Als woningcorporatie wil je niet voor financiële verrassingen komen te staan. Een goede meerjarenprognose is daarvoor essentieel, zodat de werkelijkheid in lijn ligt met de ambitie van de organisatie. Hoe zorg je hiervoor en welke rol speelt ICT daarbij? CorporatieGids.nl sprak hierover met Ernest ter Keurs, Financieel Adviseur van Welbions.

Welbions is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 14.000 woningen in Hengelo en Borne. Op de vraag wat de grote uitdagingen zijn voor de Twentenaren bij het opstellen van meerjarenprognoses, begint Ernest: “Door allerlei externe en interne factoren lukt het maken van de plannen prima, maar de realisatie is wat weerbarstiger. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld vertraging in bestemmingsplannen, een tekort aan materialen of te weinig interne of externe capaciteit. Het in lijn brengen van onze ambitie met de werkelijkheid zien we daarom als grote uitdaging.”

Ernest ter Keurs | Welbions

Energietransitie

Daarnaast ligt er een grote opgave in de vertaling van de energietransitie naar maatregelen, vervolgt Ernest: “Hierbij moet een goede integrale afweging plaatsvinden tussen maatschappij, vastgoed en financiën. In hoeverre hou je je bij je investeringen in je vastgoed al rekening met het CO2-neutraal maken van deze woning, of wacht je juist op eventuele technische ontwikkelingen.”

“Een ander voorbeeld omtrent de energietransitie is de Hengelose buurt Nijverheid, waar wij zo’n 1.100 huurwoningen hebben. Deze wijk neemt deel aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Hoe de buurt precies van het aardgas afgaat is nog een flinke puzzel omdat er naast huurwoningen ook veel particuliere eigenaren zijn en je met elkaar overeenstemming moet krijgen over de meest geschikte oplossing.”

Reële aannames, betrouwbare cijfers

Een goede meerjarenprognose is volgens Ernest een breed in de organisatie gedragen stuk, die gestoeld is op reële aannames en betrouwbare cijfers en moet aansluiten op de portefeuillestrategie. “Dit zorgt ervoor dat we als Welbions in control zijn, verantwoorde keuzes kunnen maken, risico’s kunnen inschatten en wanneer nodig kunnen bijsturen. Het opstellen hiervan begint met een heldere kaderbrief, welke een afgeleide is uit de ondernemingsdoelstellingen. Vervolgens worden de input, plannen en doelen van afdelingen met elkaar besproken en afgewogen om in de begroting te verwerken. Na deze verwerking worden de resultaten geanalyseerd en het eerste concept intern besproken. Op basis hiervan worden eventuele aanpassingen verwerkt in de definitieve versie.”

Financiële vertaling

Het gebruik van ondersteunende software is hierbij essentieel, vervolgt Ernest: “We werken bij het maken van de meerjarenprognose nauw samen met Ortec Finance. Zo maken we gebruik van WALS wat ons ondersteunt bij de financiële vertaling van het ingevoerde beleid. Alle ingevoerde maatregelen worden op een juiste wijze vertaald in financiële kengetallen. Ook is het relatief eenvoudig om verschillende beleidsvarianten met elkaar te vergelijken. Daarnaast maken we gebruik van de risicomodule van WALS, waarmee we de gevoeligheid voor macro-economische scenario’s in beeld kunnen brengen én ondersteunt WALS ons bij het aanleveren van de dPi en dVi waardoor bijna geen handmatige aanpassingen meer nodig zijn.”

Leesbare grafieken

Welbions maakte vorig jaar de sprong naar WALS Dashboard. Op de vraag wat dit de Twentenaren oplevert, vertelt Ernest: “WALS levert heel veel cijfers als output, en dat bleek voor sommige collega’s moeilijk te begrijpen. Met het dashboard worden de belangrijkste financiële resultaten grafisch gepresenteerd. Dit scheelt bijvoorbeeld het exporteren naar Excel, om daar vanuit de veelvoud aan data te vertalen naar leesbare grafieken.”

Alle lagen

“Dit helpt alle lagen in de organisatie. Via het Dashboard kun je namelijk meerdere beleidsvarianten met elkaar vergelijken. Hierdoor kun je bijvoorbeeld het effect van het verhogen van de nieuwbouwproductie of het aanpassen van de beleidshuur direct terugzien in de kengetallen ten opzichte van een basisscenario. Beleidskeuzes kunnen daardoor op basis van heldere informatie gemaakt worden.”

Nieuwe kabinet

Deze managementinformatie helpt Welbions ook in te spelen op het nieuwe kabinet en bijbehorende regeerakkoord, gaat Ernest verder: “Verschillende plannen uit het coalitieakkoord raken de corporatiesector, echter is de exacte uitwerking nog niet helemaal duidelijk. Met behulp van onze applicaties kunnen we ontwikkelingen simuleren en de effecten voor Welbions in beeld brengen. Bekend is dat bijvoorbeeld de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Via een afgeleide beleidsvariant kunnen we in beeld brengen hoeveel investeringsruimte dit oplevert voor nieuwbouw of de energietransitie.”

Verantwoorde keuzes

Die energietransitie blijft voor Welbions de komende jaren hét belangrijkste thema, sluit Ernest af: “Hiervoor moeten we veel keuzes maken waarbij de financiële impact goed inzichtelijk moet worden gemaakt. Er moet een goede, integrale afweging plaatsvinden tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. De ondersteuning door applicaties zal daarin essentieel zijn om dit inzichtelijk te krijgen zodat we verantwoorde keuzes blijven maken.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Welbions

Meer weten?

Wil je meer weten over het WALS dashboard? Neem dan contact op met Bram Leermakers via onderstaande contact gegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm