Bronvermelding: Johan van den Beld, Corporatiemedia

Ieder jaar gaan woningcorporaties aan de slag met het waarderingsproces. Door een strakke planning en krapte op de arbeidsmarkt komt dit proces regelmatig onder druk te staan. Tijd om extra stil te staan bij de analyse, is er vaak niet. Terwijl meer tijd en aandacht voor de controlemogelijkheden juist kan leiden tot waardevolle kwaliteitsverbeteringen. Hoe pak je dit als corporatie aan?

CorporatieGids.nl sprak erover met Stefanie Buffing, Consultant Real Estate Valuations bij Ortec Finance.

“Corporaties hebben steeds minder tijd om uitgebreid inzicht te verwerven in het waarderingsproces”, begint Stefanie het gesprek. “Hierdoor is het lastig om het proces te verbeteren en meerwaarde toe te voegen. Om de jaarrekening tijdig af te ronden, volgen de werkzaamheden een strakke planning. De noodzakelijke grondige analyse van de waardering, die ten goede komt aan de uiteindelijke waardebepaling, staat daarmee onder druk. Zeker als de kennis van de waardering maar bij een of twee medewerkers binnen de organisatie is belegd, dan vormen tijd en het wegvallen van expertise door verloop van medewerkers een groot risico.”

Druk op de arbeidsmarkt

Door de huidige druk op de arbeidsmarkt is het lastig  om op tijd nieuw personeel aan te trekken. “Op het moment dat een medewerker vertrekt, neemt de werkdruk voor de rest van het personeel toe. Om het proces conform planning door te laten lopen, is het mogelijk om gebruik te maken van een tijdelijke oplossing in de vorm van onze ontzorgende dienstverlening. Door een van onze consultants in te zetten in de trajecten waar het lastig is om geschikte, gespecialiseerde mensen te vinden, kun je voorkomen dat de processen onder hoge druk komen te staan.”

Handvatten voor verbetering

Op de vraag hoe dit eruit ziet, zegt Stefanie: ”Gedurende het waarderingsproces bieden wij verschillende vormen van ondersteuning, afhankelijk van de wensen van de corporatie. Zo kunnen we een rol spelen in het optimaliseren van het bestaande proces, door handvatten aan te bieden voor de verbetering daarvan. Of we kunnen worden ingezet als sparringpartner bij uitdagingen waar men in het proces tegenaan loopt. Daarnaast kunnen we ook een rol spelen in de ontzorging van de totstandkoming van de markt- en beleidswaarde. In dat geval treden we veelal op als projectleider en zijn we van begin tot einde in het proces betrokken.”

Praktijkvoorbeeld: Beter Wonen Almelo

”Een recent voorbeeld van een ondersteuningstraject is de opdracht bij Beter Wonen Almelo", vertelt Stefanie. “Door een vertrekkende medewerker kwamen de werkzaamheden tijdelijk onder druk te staan. Ter overbruggingsperiode naar de indiensttreding van een nieuwe medewerker, heeft een van onze consultants het waarderingsproces 2022 grotendeels uit handen genomen. Zo zijn de vastgoedgegevens beoordeeld en vervolgens in ons taxatiemanagementsysteem TMS verwerkt. Daarna is de totstandgekomen waardering gecontroleerd en zijn diverse rapportages opgesteld, waaronder de verschillenanalyse markt- en beleidswaarde. Ook zijn de afstemmingsmomenten met de externe taxateur en accountant door ons opgepakt. Vanaf de indiensttreding van de nieuwe medewerker kwam de focus op kennisoverdracht te liggen, met als doel de volledige zelfstandigheid in het waarderingsproces 2023.”

Toegevoegde waarde: ontzorging met meewaarde

“Door onze ondersteunende dienstverlening is het mogelijk om het reguliere proces conform de opstelde planning te doorlopen” vertelt Stefanie. “Het uit handen nemen van - een deel van - de werkzaamheden biedt verlichting waardoor medewerkers hun tijd en energie kunnen besteden aan andere taken. In de tussentijd heeft men de tijd om te zoeken naar een structurele oplossing. Wij bieden in het ondersteuningstraject dus de mogelijkheid aan om nieuwe of vaste collega’s mee te nemen in het proces en zo op te leiden, zodat zij direct van toegevoegde waarde zijn voor de corporatie door de opgedane ervaring en kennis.” 

Stefanie vervolgt: “Daarnaast kan een corporatie - met name aan de controlekant - gebaat zijn bij het kennisniveau dat de consultants meebrengen. Het is immers noodzakelijk om de vastgoedgegevens te beoordelen en te onderbouwen, te analyseren hoe de waardeontwikkeling van het vastgoed zich tussen twee opeenvolgende jaren verhoudt en na te gaan door welke parameters grote wijzigingen worden veroorzaakt. Onze consultants weten door hun ervaring waar ze op moet letten om zo de waardering echt te doorgronden. Dit komt de kwaliteit van de waardering ten goede.”

Tijdelijk probleem oplossen

”De dienstverlening die wij bieden is geen structurele oplossing,” sluit Stefanie af. ”Wij lossen een tijdelijk probleem op, maar ons doel is altijd dat de corporatie uiteindelijk zelf de medewerkers in huis heeft die over voldoende kennis van het waarderingsproces beschikken en zelfstandig aan de slag gaan. We proberen daarom altijd iemand vanuit de corporatie betrokken te laten zijn in het ondersteuningsproces. Zodat kennis wordt gedeeld. Dit alles met het doel om de corporatie zo goed en zo vlot mogelijk zelfstandig te laten opereren.”

Ondersteuning nodig?

Bekijk onze webpagina ondersteuning waarderingsproces of neem direct contact op met Stefanie Buffing via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm