Minister Koolmees heeft 10 mei een brief gepubliceerd om het wetgevingstraject behorende bij de uitwerking pensioenakkoord met maximaal 1 jaar uit te stellen. Hierdoor gaat de wet uiterlijk 1 januari 2023 in. Sociale partners en fondsen hebben de mogelijkheid om de invoering van een nieuwe pensioenregeling ook een jaar uit te stellen naar 1 januari 2027. Het transitie ftk gaat hierdoor ook pas uiterlijk op 1 januari 2023 in. Eventuele kortingen per 1-1-2022 worden gebaseerd op de zogenoemde vrijstellingsregeling (alleen korten beneden de 90%). Deze regeling was ook van kracht per 1-1-2020 en 1-1-2021. De reden van het uitstel is dat de Minister zorgvuldigheid van de uitwerking verkiest boven snelheid.

De oorspronkelijke bedoeling van de Minister was de wetgeving voor het pensioenakkoord per 1 januari 2022 in te voeren. Gezien de complexiteit en uit zorgvuldigheid is besloten om de invoering van de wet en de daaraan gekoppelde lagere regelgeving uit te stellen naar uiterlijk 1 januari 2023. De Minister wil partijen wel tijdig voldoende inzicht bieden opdat partijen toch hun voorbereidende werkzaamheden voor de overgang naar het nieuwe stelsel kunnen voortzetten. De uiterste datum van overgang wordt mede uit oogpunt van zorgvuldigheid ook 1 jaar uitgesteld en daarmee naar 1 januari 2027.

Transitie ftk gaat in per 1 januari 2023

Het transitie ftk maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel toekomst pensioenen en zal hierdoor opschuiven naar 1 januari 2023. Het transitie-ftk kan alleen maar goed worden ingevoerd als het nieuwe pensioenstelsel voldoende duidelijk is uitgewerkt. Indien het parlementaire proces eerder afgerond is, wordt de mogelijkheid opengehouden dat al eerder gebruik kan worden gemaakt van het transitie-ftk. Als voorbeeld noemt de Minister dat fondsen dan in de loop van 2022 zouden kunnen indexeren bij een dekkingsgraad van meer dan 105%. Dit zou alleen kunnen als hun reguliere indexeringsbeleid per een andere datum dan 1 januari is. In hoeverre de regels van het transitie ftk nog worden aangepast, kan niet uit deze brief worden opgemaakt, maar kan ook niet worden uitgesloten.

Vrijstellingsregeling onnodige korting ook per 1 januari 2022 van toepassing

Door het uitstel van het transitie-ftk is de Minister voornemens de vrijstellingsregeling voor onnodige kortingen ook per 1-1-2022 van toepassing te laten zijn. Dit betekent in grote lijnen dat MVEV-kortingen per 1 -1-2022 alleen nodig zijn bij een dekkingsgraad per 31-12-2021 van minder dan 90%.

Hervorming nabestaandenpensioen

Uit de internet-consultatie op het wetsvoorstel zijn veel reacties gekomen op de hervorming van het nabestaandenpensioen. In het wetsvoorstel worden bijvoorbeeld de opgebouwde nabestaandenpensioenen geëerbiedigd. De Minister geeft aan dat hieraan wordt gewerkt om dit te laten passen binnen het nieuwe stelsel waarin in beginsel alleen in vermogen wordt gecommuniceerd. Tevens worden de diverse maatregelen voor dekking bij einde dienstverband en samenloop met een nieuw dienstverband onderzocht. Daarnaast wordt verdere flexibiliteit in de hoogte van het nabestaandenpensioen onderzocht (eerste jaar hogere uitkering).

Experimenten voor pensioensparen voor zelfstandigen

Naast de hiergenoemde onderwerpen gaat de brief ook in op experimenten voor pensioensparen voor zelfstandigen. Deze mogelijkheden zijn op dit moment beperkt binnen de tweede pijler. Hiervoor zal verder onderzoek plaatsvinden om de zelfstandigen voor de invoering van de nieuwe pensioenwet meer mogelijkheden te bieden. De Minister wil daarom dit onderwerp in de invoering van de nieuwe pensioenwet meenemen.

Tot slot

Uitstel van de wetgeving betekent dat fondsen een extra jaar krijgen voor een zorgvuldig onderzoek naar voor een voor hen passende oplossing. Hierbij denken we dat fondsen en hun uitvoerders deze tijd goed kunnen gebruiken.

Gerelateerde insights

X