Elke corporatie is verplicht om een investeringsstatuut te hebben. Het investeringsstatuut stelt financiële grenzen en richtlijnen vast om de stabiliteit van woningcorporaties te waarborgen. Dit helpt ervoor te zorgen dat je voldoende middelen behoudt om je verplichtingen na te komen zonder onnodige financiële risico's te nemen. In het investeringsstatuut is dan ook opgenomen aan de hand van welke kengetallen je investeringen beoordeelt.

Basismodel investeringsstatuut

Omdat het bepalen van de juiste kengetallen en de normering per kengetal voor corporaties soms een zoektocht is, hebben we vorig jaar samen met AKD een basismodel investeringsstatuut ontwikkeld. Corporaties kunnen deze gebruiken om hun eigen investeringsstatuut te updaten of te verbeteren.

De kengetallen die opgenomen zijn in het basismodel investeringsstatuut zijn de volgende:

  1. De toets op de marktconformiteit van de stichtingskosten;
  2. De ratio leegwaarde/stichtingskosten;
  3. De ratio beleidswaarde/stichtingskosten;
  4. Direct rendement na oplevering;
  5. De IRR.

De exacte berekeningswijze van deze kengetallen kun je terugvinden in de bijlage van het model investeringsstatuut.

Normen en portefeuilleplan

De normen waarmee je bepaalt wanneer een project voldoet aan bovenstaande kengetallen komen voort uit het portefeuilleplan. In het portefeuilleplan bepaal je of het samengestelde programma aan investeringen financieel haalbaar is. Dit samengestelde investeringsprogramma bouw je op met modelinvesteringen. Wanneer het portefeuilleplan financieel haalbaar is, vormen de modelinvesteringen die in het portefeuilleplan ingezet worden de minimumeis voor het financiële rendement voor de uiteindelijke investeringsprojecten. Een modelinvestering vormt dus een normering voor de financiële toetsen op projectniveau. De normering dient voldoende gedifferentieerd te zijn en minimaal jaarlijks te worden geactualiseerd (net als je volgens het gezamenlijke beoordelingskader van Aw en WSW ook jaarlijks je portefeuilleplan dient te valideren en waar nodig bij te stellen).

En nu de invulling

De vraag is natuurlijk: als je een investeringsstatuut hebt met duidelijke kengetallen en normen om je projecten aan te toetsen, hoe geef je daar eenvoudig invulling aan? Hiervoor kun je Ortec Finance SIM gebruiken, de applicatie die ondersteunt bij het nemen en onderbouwen van investeringsbeslissingen.

In SIM kun je meerdere varianten maken voor een investeringsproject en deze op de uitkomsten vergelijken. In de projectvarianten varieer je met investeringen in het bestaande bezit, verkoop, sloop, nieuwbouw en/of aankoop. SIM rekent alle varianten door op de financiële én de sociale effecten. De resultaten worden op een overzichtelijke manier in de applicatie getoond, maar kunnen binnenkort ook als rapportage worden gedownload. Deze kun je vervolgens gebruiken voor je fasebesluiten en daarmee is SIM handig voor de besluitvorming! Zo helpt SIM om je investeringsprojecten te toetsen aan de normen uit het investeringsstatuut en te komen tot een goed onderbouwd investeringsvoorstel.

Financiele investeringstoetsen SIM

Financiele investeringstoetsen SIM

Het is belangrijk om te weten dat een goede investeringsbeoordeling niet alleen bestaat uit het beoordelen van het project op zichzelf, maar ook of het project past in het totale investerings- en exploitatieprogramma. Door de koppeling met SAM (onze applicatie voor het portefeuille- en assetmanagement) neem je eenvoudig een investeringsproject over in het totale programma . Daarmee toets je meteen de financiële haalbaarheid van het programma en maak je de bijdrage aan de maatschappelijke doelen inzichtelijk.

Investeringsstatuut SIM

Spin van maatschappelijke bijdrage van een investering

Wil je meer weten over SIM?

Neem dan contact op met Pieter Postma via onderstaande contactgegevens.

Meer weten over rendementssturing?

Wil je meer weten over hoe je je rendementsbeleid kunt vormgeven om te sturen op het rendement van je investeringen, maar ook op je standing investments? En wil je weten welke juridische aandachtspunten zijn er bij investeringsbeslissingen? Kom dan naar de kennisopleiding Rendementssturing voor corporaties die we samen met AKD verzorgen.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm