Veroudering is erg bepalend voor de marktwaardeontwikkeling van corporatiewoningen. Een goede inschatting van het verouderingsproces is daarom van groot belang. De marktwaardeontwikkeling beïnvloedt immers in grote mate de balanstotalen, het jaarresultaat en de financiële kengetallen. Het rapport "Veroudering en marktwaarde - de Nederlandse corporatiemarkt " onderzoekt veroudering in de context van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Het rapport geeft antwoord op de volgende vraag: Welke aannames worden in dit handboek gemaakt over het verouderingsproces en wat zijn de gevolgen hiervan voor de marktwaarde? 

Onderzoek

Er is onderzocht wat de omvang van veroudering bij woningen is en hoe deze doorwerkt in de modelmatige waardering van corporatiewoningen. Hiervoor is de huidige werkwijze zoals beschreven in het handboek geconfronteerd met recente wetenschappelijke vastgoedliteratuur. Daarnaast worden in het rapport de aannames met betrekking tot veroudering blootgelegd en worden de gevolgen hiervan inzichtelijk gemaakt. Aansluitend worden enkele alternatieve methodes onderzocht om veroudering te modelleren.

Advies

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt geadviseerd om de aannames met betrekking tot veroudering in het handboek explicieter te benoemen, om zo een heldere discussie te faciliteren. Daarnaast wordt duidelijk dat voor meer inzicht in een juiste modellering van veroudering nog aanvullend onderzoek noodzakelijk is, waarbij ook wordt gekeken naar de onderliggende bepalende factoren. Hierbij worden met name de renovatie uitgaven en de rol van ouderdom bij de bepaling van de leegwaarde en de verwachte leegwaardestijging als aandachtspunten bestempeld.

Rapport downloaden?

U kunt het volledige rapport hier downloaden.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm