Haal meer uit de marktwaardering en gebruik het in vastgoedsturing!

Bij sommige corporaties stopt het marktwaarderingsproces na de handtekening van de accountant, maar dat is zonde van alle inspanningen. De resultaten van de marktwaardering kunnen immers ook ingezet worden voor vastgoedsturing.

Veel corporaties hebben in deze tijd van het jaar de marktwaardering volledig afgerond of zijn in de afrondende fase. Het handboek marktwaardering verscheen eind oktober 2019. De belangrijkste wijzigingen in het handboek waren:

  • Het vervallen van het gebruik van de aannemelijkheidsverklaring voor de waardering van corporatiewoningen vanaf 1 januari 2020.
  • De normen voor onderhoud van woongelegenheden zijn gedifferentieerd naar het doorverhuur- en het verkoopscenario.
  • In de nieuwe normen voor instandhoudingsonderhoud van woongelegenheden is mutatieonderhoud voortaan inbegrepen.
  • De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters naar peildatum 31 december 2019.

Bij sommige corporaties stopt het marktwaarderingsproces na de handtekening van de accountant, maar dat is zonde van alle inspanningen. De resultaten van de marktwaardering kunnen immers ook ingezet worden voor vastgoedsturing.

Vastgoedsturing

De marktwaardering wordt in het vastgoedsturingsproces al snel gekoppeld aan de term rendementen, waarbij de bepaalde marktwaarde de noemer van het rendement is. Het hele marktwaarderingsproces levert echter veel meer nuttige informatie op voor vastgoedsturing, dan alleen de marktwaarde per verhuureenheid. Namelijk de informatie die volgt vanuit de datacontroles en analyses, die een belangrijk onderdeel vormen van het marktwaarderingsproces.

Datacontroles

In het marktwaarderingsproces wordt er zowel bij de interne controle als door de externe accountant minutieus naar de vastgoeddata gekeken. Eventuele aanpassingen kunnen namelijk leiden tot grote waardemutaties. Het is daarom belangrijk dat bevindingen (en dus verbeteringen van de kwaliteit van de vastgoeddata) vanuit de datacontroles in het jaarrekeningproces, ook verwerkt worden in de primaire bron van vastlegging van de data. Vervolgens kunt u zo voor vastgoedsturing gebruik maken van de goedgekeurde,  gecontroleerde en verbeterde vastgoeddata.

Maakt u gebruik van Ortec Finance TMS dan is het aan te raden om gebruik te maken van de rapporten datacontroles. Het rapport “Controle import over tijdvak” geeft aan welke verhuureenheden grote wijzingen in de data hebben gehad tijdens de afgelopen waardering. Het rapport “Controle binnen tijdvak” geeft uitschieters aan de hand van gestandaardiseerde toetsen weer. Beide rapporten geven een completer beeld van – de aanpassingen in – de vastgoedgegevens van de complexen. Dit is nuttige informatie als deze complexen besproken worden tijdens de complexsessies. Bijkomend voordeel van het gebruik van zowel Ortec Finance TMS als AM is dat u de marktwaarde 1-op-1 overneemt en 100% aansluiting in de data en waarde heeft.

Vergelijking op data en waarden

Gedurende en bij afronding van de marktwaardering wordt er veel gebruik gemaakt van de vergelijking met de waarde van het voorgaande jaar. In de marktwaardering kan op deze manier bekeken worden of er een consistent en betrouwbaar beeld is. Voor vastgoedsturing kan het van belang zijn om te weten waar de grootste verschillen zitten, ten opzichte van het vorige jaar. De inzichten die de vergelijking tussen jaren kan opleveren, kunnen ingezet worden om een beter beeld te krijgen van de complexen en gebruikt worden voor complexstrategieën.

In Ortec Finance TMS kunt u via het rapport “Vergelijk taxaties” de grootste wijzigingen tussen twee waarderingsjaren bekijken. Zo kunt u bijvoorbeeld kijken naar de top-10 complexen met de grootste wijziging in de mutatiegraad. Is hier iets bijzonders aan de hand en/of moeten deze complexen voorrang krijgen bij de complexsessies? En welke complexen hebben een sterk gewijzigde disconteringsvoet? Kloppen deze aanpassingen met het beeld wat u van deze complexen heeft? Of als u een actieve verkoopportefeuille heeft, kan het nuttig zijn om de beoogde verkoopcomplexen te toetsen op leegwaarde en de maatschappelijk score. Heeft u nog steeds de juiste complexen in uw verkoopvijver?

Wanneer u een verloopoverzicht van de marktwaarde van 2018 naar 2019 op complexniveau heeft laten uitvoeren, dan raden we u aan om – de belangrijkste bevindingen uit – deze analyse mee te nemen als input bij de complexsessies voor een stuk extra verdieping.

Kortom, het marktwaarderingsproces kan op verschillende manieren een positieve bijdrage leveren aan het vastgoedsturingsproces en de steeds prominenter wordende rol van kwaliteit van de vastgoeddata. Het is dan ook niet de vraag óf u hiermee moet starten, maar wannéér u hiermee zou moeten starten. Zeker nu (de voorbereidingen voor) de complexsessies in volle gang zijn en we door de huidige manier van werken worden gestimuleerd om hier een meer digitale vorm aan te geven.

Vraag nu uw demo aan

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm